پادکست هنگامه
Category Science
Published December 23, 2020
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست هنگامه فعلا درباره توسعه (اقتصادی-سیاسی-اجتماعی) است.

Available Episodes

2019-06-13
قسمت اول: معنی، اندازه و اخلاق در توسعه بین‌الملل
2019-07-27
قسمت دوم - امپریالیسم و تجربه استعمار
2019-08-24
پیوست اپیزود دوم- مروری مختصر بر تئوری‌های امپریالیسم
2019-10-30
قسمت سوم - تئوری‌های توسعه
2020-01-31
اپیزود چهار - جنسیت و توسعه
2020-05-10
اپیزود پنج - جهانی‌سازی و توسعه
2020-06-09
اپیزود شش - مقدمه‌ای بر کمک دوجانبه
2020-06-26
اپیزود هفت - کمک دوجانبه - بخش دوم
2020-08-16
اپیزود هشت - درباره برخی مفاهیم جنسیت و توسعه
2020-09-16
اپیزود نه - اهداف توسعه پایدار و برابری جنسیتی
2020-09-30
اپیزود دهم - گفتگو با اعظم بهرامی درباره اهداف توسعه پایدار و برابری جنسیتی
2020-10-24
اپیزود ۱۱ - توانمندسازی زنان
2020-11-09
اپیزود ۱۲- توانمندسازی زنان در گفتگو با اعظم خاتم
2020-11-26
اپیزود ۱۳- اقتصاد فمینیستی و قلب نامرئی (نانسی فولبر)
2020-12-05
اپیزود ویژه - نظریه فیلم فمینیستی در گفتگو با مهدیس محمدی
2021-02-17
اپیزود ۱۵ - مردانگی و توسعه
2021-03-25
اپیزود ۱۶ - زنان، آبجو و جادوگری
2021-04-28
اپیزود ۱۷ - فمینیسم ۹۹ درصدی
2021-07-15
اپیزود ۱۸ - زمینه اعتراضات در کوبا
2021-08-11
اپیزود ۱۹ - پسا توسعه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-13
قسمت اول: معنی، اندازه و اخلاق در توسعه بین‌الملل
2019-07-27
قسمت دوم - امپریالیسم و تجربه استعمار
2019-08-24
پیوست اپیزود دوم- مروری مختصر بر تئوری‌های امپریالیسم
2019-10-30
قسمت سوم - تئوری‌های توسعه
2020-01-31
اپیزود چهار - جنسیت و توسعه
2020-05-10
اپیزود پنج - جهانی‌سازی و توسعه
2020-06-09
اپیزود شش - مقدمه‌ای بر کمک دوجانبه
2020-06-26
اپیزود هفت - کمک دوجانبه - بخش دوم
2020-08-16
اپیزود هشت - درباره برخی مفاهیم جنسیت و توسعه
2020-09-16
اپیزود نه - اهداف توسعه پایدار و برابری جنسیتی
2020-09-30
اپیزود دهم - گفتگو با اعظم بهرامی درباره اهداف توسعه پایدار و برابری جنسیتی
2020-10-24
اپیزود ۱۱ - توانمندسازی زنان
2020-11-09
اپیزود ۱۲- توانمندسازی زنان در گفتگو با اعظم خاتم
2020-11-26
اپیزود ۱۳- اقتصاد فمینیستی و قلب نامرئی (نانسی فولبر)
2020-12-05
اپیزود ویژه - نظریه فیلم فمینیستی در گفتگو با مهدیس محمدی
2021-02-17
اپیزود ۱۵ - مردانگی و توسعه
2021-03-25
اپیزود ۱۶ - زنان، آبجو و جادوگری
2021-04-28
اپیزود ۱۷ - فمینیسم ۹۹ درصدی
2021-07-15
اپیزود ۱۸ - زمینه اعتراضات در کوبا
2021-08-11
اپیزود ۱۹ - پسا توسعه

Latest Episode