پادکست پاددارو Poddarou
Published May 23, 2021
Episodes 14

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

باید چیزهایی بدونیم تا سالم تر، درست تر و بهتر زندگی کنیم

Available Episodes

2020-07-07
S01E01 - Introduction (معرفی)
2020-08-16
S01E02 - Pandemic Diseases (پاندمی‌ها)
2020-10-04
S01E03 - Medicines and Vaccines Production (تولید داروها و واکسن‌ها)
2020-11-06
S01E04- Mental Health (سلامت روان)
2020-12-04
S01E05 - Gradual Suicide (خودکشی تدریجی)
2021-01-03
S01E06 - Sleep Adventure (ماجرای خواب)
2021-02-04
S01E07 - The Big C (خرچنگ بدترکیب)
2021-03-05
S01E08 - Let's Talk About It (بیاید در موردش حرف بزنیم)
2021-04-04
S02E01 - An Anthropologist on Mars (یک انسان‌شناس روی مریخ)
2021-04-22
S02E02 - Marijuana (ماریجوانا)
2021-05-23
S02E03 - Depression Story (داستان افسردگی)
2021-06-22
S02E04 - Nuremberg Code (کد نورنبرگ)
2021-06-22
S02E04 - Nuremberg Code (کد نورنبرگ)
2021-07-22
S02E05 - Beauty Sickness (بیماری زیبایی)

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-07
S01E01 - Introduction (معرفی)
2020-08-16
S01E02 - Pandemic Diseases (پاندمی‌ها)
2020-10-04
S01E03 - Medicines and Vaccines Production (تولید داروها و واکسن‌ها)
2020-11-06
S01E04- Mental Health (سلامت روان)
2020-12-04
S01E05 - Gradual Suicide (خودکشی تدریجی)
2021-01-03
S01E06 - Sleep Adventure (ماجرای خواب)
2021-02-04
S01E07 - The Big C (خرچنگ بدترکیب)
2021-03-05
S01E08 - Let's Talk About It (بیاید در موردش حرف بزنیم)
2021-04-04
S02E01 - An Anthropologist on Mars (یک انسان‌شناس روی مریخ)
2021-04-22
S02E02 - Marijuana (ماریجوانا)
2021-05-23
S02E03 - Depression Story (داستان افسردگی)
2021-06-22
S02E04 - Nuremberg Code (کد نورنبرگ)
2021-06-22
S02E04 - Nuremberg Code (کد نورنبرگ)
2021-07-22
S02E05 - Beauty Sickness (بیماری زیبایی)

Latest Episode