پادکست پلیس
Category News
Published March 9, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تو این پادکست به مسائل و مفاهیم سیاسی با رویکردی که کمتر دیده یا شنیده باشید می پردازیم

Available Episodes

2020-10-20
Polis-cast Episode 1 global warming
2020-10-20
Polis-cast Episode 2 - US election
2020-11-21
سه - سازمان ملل
2020-12-03
چهار - آشنایی با فلسفه و کتاب راسل
2020-12-30
پنج - اسرائیل
2021-02-11
شش - ایدئولوژی
2021-02-22
هفت - قدرت
2021-03-09
هشت - سوختبری، کولبری و تمرکزگرایی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-20
Polis-cast Episode 1 global warming
2020-10-20
Polis-cast Episode 2 - US election
2020-11-21
سه - سازمان ملل
2020-12-03
چهار - آشنایی با فلسفه و کتاب راسل
2020-12-30
پنج - اسرائیل
2021-02-11
شش - ایدئولوژی
2021-02-22
هفت - قدرت
2021-03-09
هشت - سوختبری، کولبری و تمرکزگرایی

Latest Episode