پادکست پنجاه و دو هرتز تنهایی
Published April 20, 2021
Episodes 8

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قسمت جدید هر چهارشنبه ساعت ۲۰:۰۰ ماجرای آشنایی من و وال۵۲ هرتز از جایی شروع شد که از آواز تنهایی قلبم پادکست می سازم حال رهگذر خود دانی که چندی مهمان صدای تنها من باشی یا نباشی در این لینک می توانید مرا بخوانید و بشنوید =)(؛ https://zil.ink/the52hertzalone1 Telegram : https://t.me/The52HertzLonely

Available Episodes

No data was found

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

No data was found

Latest Episode