پادکست کتاب جیبی
Category Science
Published February 19, 2021
Episodes 40

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست کتاب جیبی؛ خلاصه کتاب های علمی در زمینه "موفقیت" کتاب جیبی هر جمعه منتشر می‌شود. با گویندگی: مهدی بهمنی منتظر نظرات شما هستیم...

Available Episodes

2020-11-13
اپیزود اول: بنویس تا اتفاق بیفتد
2020-11-22
اپیزود دوم: انسان در جست و جوی معنا
2020-11-25
اپیزود سوم: اهداف زندگی
2020-11-25
اپیزود چهارم: عزت نفس
2020-11-26
اپیزود پنجم: برتری خفیف
2020-11-29
اپیزود ششم: بیندیشید و ثروتمند شوید
2020-11-30
اپیزود هفتم: با هر دو طرف مغزت بنویس
2020-12-01
اپیزود هشتم: هر کاری راهی داره
2020-12-04
اپیزود نهم: زندگی خود را طراحی کنید
2020-12-10
اپیزود دهم: چگونه کمال گرا نباشیم
2020-12-18
اپیزود یازدهم: خوشبختی در ذهن شماست
2020-12-25
اپیزود دوازدهم: نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
2021-01-01
اپیزود سیزدهم: بازیچه دست دیگران نشوید
2021-01-08
اپیزود چهاردهم: قلبت را روی کاغذ بیاور
2021-01-15
اپیزود پانزدهم: پی گیر اخبار نباشید
2021-01-22
اپیزود شانزدهم: حقیقت راستین موفقیت
2021-01-29
اپیزود هفدهم: غول درون
2021-02-05
اپیزود هجدهم: مزیت شادمانی
2021-02-12
اپیزود نوزدهم: شیب
2021-02-19
اپیزود بیستم: هنر خوب زندگی کردن
2021-02-26
اپیزود بیست و یکم: پشت پرده ی ریاکاری
2021-03-05
اپیزود بیست و دو: خواستن توانستن نیست
2021-03-12
اپیزود بیست و سه: هنر و علم خود شناسی
2021-03-19
اپیزود بیست و چهار: سوراخ دعا را گم کردن
2021-03-26
اپیزود بیست و پنج: چیرگی
2021-04-02
اپیزود بیست و شش: افسانه کاریزما
2021-04-09
اپیزود بیست و هفت: سطل شما چقدر پر است
2021-04-16
اپیزود بیست و هشت: سرسختی
2021-04-23
اپیزود بیست و نه: آدمی
2021-04-30
اپیزود سی: حواست نیست
2021-05-07
اپیزود سی و یک: زندگی پنهان ذهن
2021-05-14
اپیزود سی و دو: فلسفه زیست شناسی
2021-05-21
اپیزود سی و سه: سیلی واقعیت
2021-05-28
اپیزود سی و چهار: اصل بعید بودن
2021-06-04
اپیزود سی و پنج: کد رمز موفقیت
2021-06-11
اپیزود سی و شش: باج گیری عاطفی
2021-06-18
اپیزود سی و هفت: انگیزه
2021-07-23
اپیزود سی و هفت: رنج و التیام
2021-08-06
اپیزود سی و نه: استعداد نافرمانی
2021-08-13
اپیزود چهل: پنج زبان عشق

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-13
اپیزود اول: بنویس تا اتفاق بیفتد
2020-11-22
اپیزود دوم: انسان در جست و جوی معنا
2020-11-25
اپیزود سوم: اهداف زندگی
2020-11-25
اپیزود چهارم: عزت نفس
2020-11-26
اپیزود پنجم: برتری خفیف
2020-11-29
اپیزود ششم: بیندیشید و ثروتمند شوید
2020-11-30
اپیزود هفتم: با هر دو طرف مغزت بنویس
2020-12-01
اپیزود هشتم: هر کاری راهی داره
2020-12-04
اپیزود نهم: زندگی خود را طراحی کنید
2020-12-10
اپیزود دهم: چگونه کمال گرا نباشیم
2020-12-18
اپیزود یازدهم: خوشبختی در ذهن شماست
2020-12-25
اپیزود دوازدهم: نمی گذارم کسی اعصابم را به هم بریزد
2021-01-01
اپیزود سیزدهم: بازیچه دست دیگران نشوید
2021-01-08
اپیزود چهاردهم: قلبت را روی کاغذ بیاور
2021-01-15
اپیزود پانزدهم: پی گیر اخبار نباشید
2021-01-22
اپیزود شانزدهم: حقیقت راستین موفقیت
2021-01-29
اپیزود هفدهم: غول درون
2021-02-05
اپیزود هجدهم: مزیت شادمانی
2021-02-12
اپیزود نوزدهم: شیب
2021-02-19
اپیزود بیستم: هنر خوب زندگی کردن
2021-02-26
اپیزود بیست و یکم: پشت پرده ی ریاکاری
2021-03-05
اپیزود بیست و دو: خواستن توانستن نیست
2021-03-12
اپیزود بیست و سه: هنر و علم خود شناسی
2021-03-19
اپیزود بیست و چهار: سوراخ دعا را گم کردن
2021-03-26
اپیزود بیست و پنج: چیرگی
2021-04-02
اپیزود بیست و شش: افسانه کاریزما
2021-04-09
اپیزود بیست و هفت: سطل شما چقدر پر است
2021-04-16
اپیزود بیست و هشت: سرسختی
2021-04-23
اپیزود بیست و نه: آدمی
2021-04-30
اپیزود سی: حواست نیست
2021-05-07
اپیزود سی و یک: زندگی پنهان ذهن
2021-05-14
اپیزود سی و دو: فلسفه زیست شناسی
2021-05-21
اپیزود سی و سه: سیلی واقعیت
2021-05-28
اپیزود سی و چهار: اصل بعید بودن
2021-06-04
اپیزود سی و پنج: کد رمز موفقیت
2021-06-11
اپیزود سی و شش: باج گیری عاطفی
2021-06-18
اپیزود سی و هفت: انگیزه
2021-07-23
اپیزود سی و هفت: رنج و التیام
2021-08-06
اپیزود سی و نه: استعداد نافرمانی
2021-08-13
اپیزود چهل: پنج زبان عشق

Latest Episode