پاد
Category Science
Published January 12, 2021
Episodes 61

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تاریک و روشن ! اینجا فراتر از روزمرگی ها صحبت میکنم

Available Episodes

2019-10-08
ننگ تقدیر | بیمار 555
2020-05-09
SCP Foundation_mixdown
2020-05-10
096_mixdown
2020-05-11
Book SCP_mixdown
2020-05-12
049_mixdown
2020-05-15
Siren head_mixdown
2020-05-16
SCP 035_mixdown
2020-05-30
Scp-184_mixdown
2020-06-07
Stalin_mixdown
2020-06-08
Crime & Punishment_mixdown
2020-06-10
LoveCraft_mixdown
2020-06-12
Dracula_mixdown
2020-06-14
Berlin Wall_mixdown
2020-06-19
Sherlock Holmes_mixdown
2020-06-21
Kafka_mixdown
2020-06-30
Democracy_mixdown
2020-07-02
Prometheus_mixdown
2020-07-06
Fallout Shelter01_mixdown
2020-07-08
Dune_mixdown
2020-07-11
DyatlovPass_mixdown
2020-09-11
Deja Vu_mixdown
2020-09-23
Chess_mixdown
2020-09-25
Money_mixdown
2020-10-05
WW2 edit2_mixdown
2020-10-10
WW2 P2_mixdown
2020-10-12
Da Vinci_mixdown
2020-10-21
Paradox_mixdown
2020-10-22
NoMan_mixdown
2020-10-25
Alcohol & Corona_mixdown
2020-11-02
ناشناخته ها وحشت در آمیتویل
2020-11-06
SCP 3004 ایماگو
2020-11-10
Departure Part1
2020-11-11
مکس پین آغاز یک سقوط
2020-11-12
مکس پین پارت دوم
2020-11-14
ناشناخته ها برباد رفته
2020-11-16
آدمخواران ژان تولی
2020-11-17
departure پارت دوم
2020-11-26
صدای محیط هاگوارتز در شب بارانی
2020-12-05
گربه های اولتار
2021-01-02
هسته شیطان
2021-01-04
آلکاتراز خانه امن
2021-01-12
صدای محیط سرزمین روهان در ارباب حلقه ها
2021-04-01
مترو 2033
2021-04-06
خواب کُش SCP- 966
2021-04-08
زبان شگفتی ها
2021-04-18
صدای محیط بیگانگان
2021-04-24
مکس پین بیست سال بعد
2021-05-05
ارباب حلقه‌ها | سرآغاز آفرینش
2021-05-06
SCP 026 | زنگِ آخر
2021-05-07
صدای محیط | نیویورکِ سیاه
2021-05-11
قسمت دوم | بیمار 555
2021-05-11
قسمت آخر | بیمار 555
2021-05-12
نهان‌ْجان | قاصد مرگ
2021-05-13
SCP 140 | تاریخ ناتمام
2021-05-20
SCP 3034 | شمارش معکوس
2021-05-21
SCP 1981 | زخم‌های آقایِ ریگان
2021-06-03
صدای محیط | ریوندل در ارباب حلقه‌ها
2021-06-28
وندیگو
2021-06-29
وندیگو
2021-07-11
SCP 009 | یخ سرخ
2021-08-03
SCP 2951 | ده هزار سال

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-10-08
ننگ تقدیر | بیمار 555
2020-05-09
SCP Foundation_mixdown
2020-05-10
096_mixdown
2020-05-11
Book SCP_mixdown
2020-05-12
049_mixdown
2020-05-15
Siren head_mixdown
2020-05-16
SCP 035_mixdown
2020-05-30
Scp-184_mixdown
2020-06-07
Stalin_mixdown
2020-06-08
Crime & Punishment_mixdown
2020-06-10
LoveCraft_mixdown
2020-06-12
Dracula_mixdown
2020-06-14
Berlin Wall_mixdown
2020-06-19
Sherlock Holmes_mixdown
2020-06-21
Kafka_mixdown
2020-06-30
Democracy_mixdown
2020-07-02
Prometheus_mixdown
2020-07-06
Fallout Shelter01_mixdown
2020-07-08
Dune_mixdown
2020-07-11
DyatlovPass_mixdown
2020-09-11
Deja Vu_mixdown
2020-09-23
Chess_mixdown
2020-09-25
Money_mixdown
2020-10-05
WW2 edit2_mixdown
2020-10-10
WW2 P2_mixdown
2020-10-12
Da Vinci_mixdown
2020-10-21
Paradox_mixdown
2020-10-22
NoMan_mixdown
2020-10-25
Alcohol & Corona_mixdown
2020-11-02
ناشناخته ها وحشت در آمیتویل
2020-11-06
SCP 3004 ایماگو
2020-11-10
Departure Part1
2020-11-11
مکس پین آغاز یک سقوط
2020-11-12
مکس پین پارت دوم
2020-11-14
ناشناخته ها برباد رفته
2020-11-16
آدمخواران ژان تولی
2020-11-17
departure پارت دوم
2020-11-26
صدای محیط هاگوارتز در شب بارانی
2020-12-05
گربه های اولتار
2021-01-02
هسته شیطان
2021-01-04
آلکاتراز خانه امن
2021-01-12
صدای محیط سرزمین روهان در ارباب حلقه ها
2021-04-01
مترو 2033
2021-04-06
خواب کُش SCP- 966
2021-04-08
زبان شگفتی ها
2021-04-18
صدای محیط بیگانگان
2021-04-24
مکس پین بیست سال بعد
2021-05-05
ارباب حلقه‌ها | سرآغاز آفرینش
2021-05-06
SCP 026 | زنگِ آخر
2021-05-07
صدای محیط | نیویورکِ سیاه
2021-05-11
قسمت دوم | بیمار 555
2021-05-11
قسمت آخر | بیمار 555
2021-05-12
نهان‌ْجان | قاصد مرگ
2021-05-13
SCP 140 | تاریخ ناتمام
2021-05-20
SCP 3034 | شمارش معکوس
2021-05-21
SCP 1981 | زخم‌های آقایِ ریگان
2021-06-03
صدای محیط | ریوندل در ارباب حلقه‌ها
2021-06-28
وندیگو
2021-06-29
وندیگو
2021-07-11
SCP 009 | یخ سرخ
2021-08-03
SCP 2951 | ده هزار سال

Latest Episode