پرچم سفید
Category News
Published October 4, 2020
Episodes 50

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پرچم سفید روایتی است از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده؛ روایتی از داستان جنگ. جنگ‌هایی که ویران‌گر بودند. پرچم سفید نمادی است برای درس گرفتن از جنگ‌ و امیدی برای پایان دادن به آنها. http://www.whiteflagpodcast.com twitter: @whiteflagpdcst telegram: @whiteflagpodcast

Available Episodes

2018-11-17
قسمت ۱ - پرونده جنگ جهانی دوم: ظهور دیکتاتور
2018-12-03
قسمت ۲ - پرونده جنگ جهانی دوم: زندگی در دوران هیتلر
2018-12-19
قسمت ۳ - پرونده جنگ جهانی دوم: کشورگشایی قبل از نبرد بزرگ
2019-01-03
قسمت ۴ - پرونده جنگ جهانی دوم: از فتح لهستان تا جنگ نشسته
2019-01-23
قسمت ۵ - پرونده جنگ جهانی دوم: می تا جون ۱۹۴۰، سقوط فرانسه
2019-02-10
قسمت ۶ - پرونده جنگ جهانی دوم: مقاومت بریتانیای تنها؛ سردرگمی آلمان
2019-03-06
قسمت ۷ - پرونده جنگ جهانی دوم: آغاز جنگ با شوروی؛ عملیات بارباروسا
2019-03-22
قسمت ۸ - پرونده جنگ جهانی دوم: نگاهی به تسلیحات نظامی آلمان
2019-04-03
قسمت ۹ - پرونده جنگ جهانی دوم: مقاومت شوروی؛ غافلگیری آلمان
2019-04-30
قسمت ۱۰ - پرونده جنگ جهانی دوم: شکست خط استالین،‌سقوط کیف
2019-06-03
قسمت ۱۱ - پرونده جنگ جهانی دوم: دفاع سواستوپل
2019-06-25
قسمت ۱۲ - پرونده جنگ جهانی دوم: پرل هاربر از یک مکان تا یک اتفاق
2019-07-26
قسمت ۱۳ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد مسکو؛ ارتش‌ها بر می‌خیزند
2019-09-04
قسمت ۱۴ - پرونده جنگ جهانی دوم: لنینگراد؛ مقاومت به سبک شوروی
2019-10-07
قسمت ۱۵ - پرونده جنگ جهانی دوم: استالینگراد؛ از رویای تصرف تا واقعیت شکست
2019-10-23
قسمت ۱۶ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد قفقاز؛ نبردی برای نفت
2019-12-17
قسمت ۱۷ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد کورسک؛ نبرد ژنرال‌ها
2020-01-14
قسمت ۱۸ - پرونده جنگ جهانی دوم: از موسولینی تا روباه صحرا
2020-02-24
قسمت ۱۹ - پرونده جنگ جهانی دوم: کیف؛ دروازه‌ای برای فتح اروپا
2020-03-16
قسمت۲۰ - پرونده جنگ جهانی دوم: عملیات بگراتیون؛ طوفان سرخ
2020-03-19
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت اول: یک جسد برای فریب هیتلر کافی است
2020-03-20
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت دوم: زنان معتمد هیتلر
2020-03-21
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت سوم: مادری بهتر از برگ درخت
2020-03-22
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت چهارم: جاسوس‌های عاشق پیشه
2020-03-23
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت پنجم: جنایت در سایه
2020-03-24
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت ششم: جنگ، قحطی، احتکار؛ ایران در جنگ جهانی دوم
2020-03-25
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت هفتم: چهره زنانه جنگ
2020-03-26
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت هشتم: فلسفه فاشیسم
2020-03-27
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت نهم: اردوگاهی برای مرگ
2020-03-28
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت دهم: مرگ اتمی
2020-03-29
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت یازدهم: کتاب جنگ
2020-03-30
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت دوازدهم: اردوگاه ۷۳۱
2020-03-31
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت سیزدهم: گلادیاتور جنگ‌های هوایی
2020-04-01
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت چهاردهم: هنر هفتم جنگ
2020-04-02
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت پانزدهم (آخر): آلمان بعد از جنگ
2020-05-08
قسمت ۲۱ - پرونده جنگ جهانی دوم: بشردوستی در جنگ
2020-07-27
قسمت ۲۲ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد میدوی؛ جهانی شدن جنگ با هیتلر
2020-08-25
قسمت ۲۳ - پرونده جنگ جهانی دوم: عملیات نرماندی آغازی بر یک پایان
2020-10-03
قسمت ۲۴ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد بولژ؛ آخرین تلاش هیتلر برای پیروزی
2020-10-21
قسمت ۲۵ - پرونده جنگ جهانی دوم: راه طولانی ارتش سرخ از شکست تا پیروزی
2020-11-22
قسمت ۲۶ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد پایانی، سقوط برلین
2020-12-20
قسمت ۲۷ - پرونده جنگ جهانی دوم: هیروشیما و ناگازاکی نغمه‌ای بر آتش و خشم
2021-01-12
حوالی پرچم سفید؛ نیم سنگ نیم شیشه
2021-01-31
دادگاه نورنبرگ
2021-02-28
اردوگاه‌های مرگ و هولوکاست؛ سکه‌ای با دو رو
2021-03-16
جنایات جنگ جهانی دوم - از متفقین تا متحدین
2021-05-06
پرونده دوم - قسمت ۱ - ایران و قحطی بزرگ - بخش اول
2021-06-12
پرونده دوم - قسمت ۲ - ایران در مقابل مثل شرارت
2021-07-06
پرونده دوم - قسمت ۳ - ایران برای همه هیچ کس برای ایران
2021-08-09
پرونده دوم - قسمت ۴ - دلیران ایران مردم بوشهر

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-11-17
قسمت ۱ - پرونده جنگ جهانی دوم: ظهور دیکتاتور
2018-12-03
قسمت ۲ - پرونده جنگ جهانی دوم: زندگی در دوران هیتلر
2018-12-19
قسمت ۳ - پرونده جنگ جهانی دوم: کشورگشایی قبل از نبرد بزرگ
2019-01-03
قسمت ۴ - پرونده جنگ جهانی دوم: از فتح لهستان تا جنگ نشسته
2019-01-23
قسمت ۵ - پرونده جنگ جهانی دوم: می تا جون ۱۹۴۰، سقوط فرانسه
2019-02-10
قسمت ۶ - پرونده جنگ جهانی دوم: مقاومت بریتانیای تنها؛ سردرگمی آلمان
2019-03-06
قسمت ۷ - پرونده جنگ جهانی دوم: آغاز جنگ با شوروی؛ عملیات بارباروسا
2019-03-22
قسمت ۸ - پرونده جنگ جهانی دوم: نگاهی به تسلیحات نظامی آلمان
2019-04-03
قسمت ۹ - پرونده جنگ جهانی دوم: مقاومت شوروی؛ غافلگیری آلمان
2019-04-30
قسمت ۱۰ - پرونده جنگ جهانی دوم: شکست خط استالین،‌سقوط کیف
2019-06-03
قسمت ۱۱ - پرونده جنگ جهانی دوم: دفاع سواستوپل
2019-06-25
قسمت ۱۲ - پرونده جنگ جهانی دوم: پرل هاربر از یک مکان تا یک اتفاق
2019-07-26
قسمت ۱۳ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد مسکو؛ ارتش‌ها بر می‌خیزند
2019-09-04
قسمت ۱۴ - پرونده جنگ جهانی دوم: لنینگراد؛ مقاومت به سبک شوروی
2019-10-07
قسمت ۱۵ - پرونده جنگ جهانی دوم: استالینگراد؛ از رویای تصرف تا واقعیت شکست
2019-10-23
قسمت ۱۶ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد قفقاز؛ نبردی برای نفت
2019-12-17
قسمت ۱۷ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد کورسک؛ نبرد ژنرال‌ها
2020-01-14
قسمت ۱۸ - پرونده جنگ جهانی دوم: از موسولینی تا روباه صحرا
2020-02-24
قسمت ۱۹ - پرونده جنگ جهانی دوم: کیف؛ دروازه‌ای برای فتح اروپا
2020-03-16
قسمت۲۰ - پرونده جنگ جهانی دوم: عملیات بگراتیون؛ طوفان سرخ
2020-03-19
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت اول: یک جسد برای فریب هیتلر کافی است
2020-03-20
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت دوم: زنان معتمد هیتلر
2020-03-21
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت سوم: مادری بهتر از برگ درخت
2020-03-22
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت چهارم: جاسوس‌های عاشق پیشه
2020-03-23
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت پنجم: جنایت در سایه
2020-03-24
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت ششم: جنگ، قحطی، احتکار؛ ایران در جنگ جهانی دوم
2020-03-25
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت هفتم: چهره زنانه جنگ
2020-03-26
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت هشتم: فلسفه فاشیسم
2020-03-27
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت نهم: اردوگاهی برای مرگ
2020-03-28
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت دهم: مرگ اتمی
2020-03-29
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت یازدهم: کتاب جنگ
2020-03-30
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت دوازدهم: اردوگاه ۷۳۱
2020-03-31
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت سیزدهم: گلادیاتور جنگ‌های هوایی
2020-04-01
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت چهاردهم: هنر هفتم جنگ
2020-04-02
ویژه برنامه نوروز ۹۹ - قسمت پانزدهم (آخر): آلمان بعد از جنگ
2020-05-08
قسمت ۲۱ - پرونده جنگ جهانی دوم: بشردوستی در جنگ
2020-07-27
قسمت ۲۲ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد میدوی؛ جهانی شدن جنگ با هیتلر
2020-08-25
قسمت ۲۳ - پرونده جنگ جهانی دوم: عملیات نرماندی آغازی بر یک پایان
2020-10-03
قسمت ۲۴ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد بولژ؛ آخرین تلاش هیتلر برای پیروزی
2020-10-21
قسمت ۲۵ - پرونده جنگ جهانی دوم: راه طولانی ارتش سرخ از شکست تا پیروزی
2020-11-22
قسمت ۲۶ - پرونده جنگ جهانی دوم: نبرد پایانی، سقوط برلین
2020-12-20
قسمت ۲۷ - پرونده جنگ جهانی دوم: هیروشیما و ناگازاکی نغمه‌ای بر آتش و خشم
2021-01-12
حوالی پرچم سفید؛ نیم سنگ نیم شیشه
2021-01-31
دادگاه نورنبرگ
2021-02-28
اردوگاه‌های مرگ و هولوکاست؛ سکه‌ای با دو رو
2021-03-16
جنایات جنگ جهانی دوم - از متفقین تا متحدین
2021-05-06
پرونده دوم - قسمت ۱ - ایران و قحطی بزرگ - بخش اول
2021-06-12
پرونده دوم - قسمت ۲ - ایران در مقابل مثل شرارت
2021-07-06
پرونده دوم - قسمت ۳ - ایران برای همه هیچ کس برای ایران
2021-08-09
پرونده دوم - قسمت ۴ - دلیران ایران مردم بوشهر

Latest Episode