پوشان
Category Education
Published April 27, 2021
Episodes 463

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2019-02-28
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب قسمت بیست و هشتم - نامه ی افراسیاب به کیخسرو
2019-02-28
جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب قسمت بيست و نهم - جنگ ايرانيان با تورانيان
2019-03-14
چرا مى خواهيم شاهنامه خوانى كنيم؟
2019-03-20
نوروز در شاهنامه
2019-04-21
راهنما برای گویندگان «پوشان»
2019-05-05
شاهنامه دوستان! به پوشان بپیوندید!
2019-05-21
ستم به شاهنامه بس است!
2019-06-05
دلتنگی رستم
2019-06-24
مصاحبه دکتر ترجانی با ماهنامه سخن
2019-07-05
بیت های فاشیستی شاهنامه!
2019-07-22
گفتار اندر زادن زال - بخش 1
2019-07-22
گفتار اندر زادن زال - بخش 2
2019-07-22
گفتار اندر زادن زال - بخش 3
2019-07-22
خواب دیدن سام - بخش 1
2019-07-22
خواب دیدن سام - بخش 2
2019-07-22
خواب دیدن سام - بخش 3
2019-07-22
خواب دیدن سام - بخش 4
2019-07-22
آگاه شدن منوچهر از کار سام وزال زر - بخش 1
2019-07-22
آگاه شدن منوچهر از کار سام وزال زر - بخش 2
2019-07-22
آگاه شدن منوچهر از کار سام وزال زر - بخش 3
2019-07-22
آگاه شدن منوچهر از کار سام وزال زر - بخش 4
2019-07-22
آگاه شدن منوچهر از کار سام وزال زر - بخش 5
2019-07-22
آگاه شدن منوچهر از کار سام وزال زر - بخش 6
2019-07-22
آگاه شدن منوچهر از کار سام وزال زر - بخش 7
2019-07-22
آگاه شدن منوچهر از کار سام وزال زر - بخش 2
2019-07-22
اندر خواب دیدن ضحاک فریدون را
2019-07-30
روزنامه اعتماد 5 مرداد
2019-08-06
گپ و گفتی با سُراینده ی دفتر 39
2019-08-13
روزنامه ستاره صبح، چهارشنبه 15 تیر 98 - کیومرث
2019-08-17
آمدن زال به تزد مهراب کابلی - بخش 1
2019-08-17
آمدن زال به تزد مهراب کابلی - بخش 2
2019-08-17
آمدن زال به تزد مهراب کابلی - بخش 3
2019-08-17
آمدن زال به تزد مهراب کابلی - بخش 4
2019-08-17
رای زدن رودابه با کنیزکان - بخش 1
2019-08-17
رای زدن رودابه با کنیزکان - بخش 2
2019-08-17
رای زدن رودابه با کنیزکان - بخش 3
2019-08-17
رای زدن رودابه با کنیزکان - بخش 4
2019-08-17
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر - بخش 1
2019-08-17
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر - بخش 2
2019-08-17
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر - بخش 3
2019-08-17
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر - بخش 4
2019-08-17
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال زر - بخش 5
2019-08-17
بازگشت کنیزکان به نزد رودابه - بخش 1
2019-08-17
بازگشت کنیزکان به نزد رودابه - بخش 2
2019-08-18
سروده های اسطوره‌ای شاهنامه‌ای دکتر طاهریان، بخش نخست
2019-08-19
سروده‌های اسطوره‌ای شاهنامه‌ای دکتر طاهریان (بخش پایانی)
2019-08-21
ارنواز، سر بانوان ایران، پیرو همسران
2019-08-23
در ستایش خرد - روزنامه اعتماد ۲۳ مرداد ۹۸
2019-08-24
آفرینش انسان - اعتماد ۳
2019-08-25
سروده‌های اسطوره‌ای - لیلا محمودی
2019-08-26
کین سیامک، ایرج، سیاوش
2019-08-26
کار گروهی نوجوانان همراه پوشان
2019-08-27
هوشنگ
2019-08-29
پسرکشان
2019-08-30
برنامهٔ هوشنگ: داد و دِهِش
2019-08-30
شکل‌گیری نهاد روحانیت
2019-09-01
چرا شاهنامه - اعتماد 4.mp3
2019-09-02
26- سروده اسطوره ای سنایی.mp3
2019-09-03
۲۷_دوران_سازندگی_جمشیدو_جدایی_از.mp3
2019-09-04
28- قردوسی و مدح محمود - اعتماد 5 - 13 شهریور.mp3
2019-09-05
29 - پرچم پناه آرمانی تمامی ملت.mp3
2019-09-06
30_جامعه_بی_طبقه_ضحاک_ستاره_صبح.mp3
2019-09-07
31_درونی_شدن_ابلیس_ستاره_صبح_9_12.mp3
2019-09-08
32 - مرضیه اوجی -5- سروده اسطوره ای.mp3
2019-09-11
33_کودتای_بدون_مقاومت_در_ایران_10.mp3
2019-09-11
7-1 رفتن زال به نزد رودابه - بخش یک.mp3
2019-09-11
7-2 رفتن زال به نزد رودابه - بخش دو.mp3
2019-09-11
7-3 رفتن زال به نزد رودابه - بخش سه.mp3
2019-09-11
7-4 رای زدن زال با موبدان در کار رودابه - بخش یک.mp3
2019-09-11
7-5 رای زدن زال با موبدان در کار رودابه - بخش دو.mp3
2019-09-11
7-6 رای زدن زال با موبدان در کار رودابه - بخش سه.mp3
2019-09-11
7-7 نامه نوشتن زال به نزدیک سام - بخش یک.mp3
2019-09-11
7-8 نامه نوشتن زال به نزدیک سام - بخش دو.mp3
2019-09-11
7-9 نامه نوشتن زال به نزدیک سام - بخش سه.mp3
2019-09-11
7-10 رای زدن سام با موبدان در کار زال - بخش یک.mp3
2019-09-11
7-11 رای زدن سام با موبدان در کار زال - بخش دو.mp3
2019-09-11
7-12 آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه - بخش یک.mp3
2019-09-11
7-13 آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه - بخش دو.mp3
2019-09-11
7-14 آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه - بخش سه.mp3
2019-09-11
7-15 آگاهی یافتن سیندخت از کار رودابه - بخش چهار.mp3
2019-09-12
34_همزمانی_خشونت_نسبت_به_زنان_و.mp3
2019-09-13
35_روند_ژرف_تر_شدن_بحران_12_ستاره.mp3
2019-09-14
36_فرانک_یک_گام_جلوتر_از_رویدادها.mp3
2019-09-15
37_انتخابات_نمایشی_14_ستاره_صبح.mp3
2019-09-16
38_افزایش_دلیری_در_حرکت_15_ستاره.mp3
2019-09-17
39_پیگیری_هدف_16_ستاره_صبح_6_شهریور.mp3
2019-09-17
40_کار_گروهی_بازگشتن_کنیزکان_به.mp3
2019-09-18
41_زال_نماد_مدارا_با_دگران_7_اعتماد.mp3
2019-09-19
42_عشق_و_ازخودگذشتگی_ضحاک_گونه_17.mp3
2019-09-20
43_نه_به_انتقام_18_ستاره_صبح_16.mp3
2019-09-21
44 - سبک گفتار - 8 اعتماد - 30 شهریور.mp3
2019-09-22
45_سرنوشت_تلخ_ایرج_19_ستاره_صبح_۲۳شهریور.mp3
2019-09-23
46_کار_گروهی_4_رفتن_زال_به_نزد_رودابه.mp3
2019-09-23
47_ستاره_شناسی_20_ستاره_صبح_24_شهریور.mp3
2019-09-25
48_ملیت_و_صلح_جهانی_21_ستاره_صبح.mp3
2019-09-26
49_صلح_دوستی_فریدون_22_ستاره_صبح.mp3
2019-09-27
50_اسب_تروا_یا_دژ_الانان_23_ستاره.mp3
2019-09-27
51- بیزاری از جنگ - 24 ستاره صبح 6 مهر.mp3
2019-09-29
52_کار_گروهی_6_رای_زدن_زال_با_موبدان.mp3
2019-09-30
53_تاویلی_از_داستان_جمشید_وضحاک.mp3
2019-10-02
54_منوچهر_آغاز_بخش_حماسی_25_ستاره.mp3
2019-10-02
55_صلح_خواهی_و_میهن_دوستی_سیاوش.mp3
2019-10-04
56_خشک_اندیشی_سام_26_ستاره_صبح_13.mp3
2019-10-05
57 - جنگ بیداد است - 10 اعتماد 13 مهر.mp3
2019-10-07
58_کار_گروهی_5_نامه_نوشتن_زال_به.mp3
2019-10-07
8-1 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-2 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-3 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-4 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-5 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-6 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-7 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-8 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-9 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-10 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-11 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-12 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-13 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-14 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-07
8-15 درسهای شاهنامه خوانی همراهان پوشان.mp3
2019-10-09
59_آمدن_زال_به_میان_آدمیان_27_ستاره.mp3
2019-10-12
60- درس عشق - 28 ستاره صبح 20 مهر.mp3
2019-10-12
61- خردمندی زال - 11 - اعتماد 20 مهر.mp3
2019-10-15
62_کار_گروهی_7_انجام_آزمایشی_نمایشنامه.mp3
2019-10-16
63_معیار_زیبایی_29_ستاره_صبح_24.mp3
2019-10-19
64_کار_گروهی_8_آگاهی_یافتن_سیندخت
2019-10-20
65_برابری_رفتار_زن_و_مرد_30_ستاره.mp3
2019-10-20
66- ستارگان 12 اعتماد 28 مهر.mp3
2019-10-22
67- سروده‌های‌میهنی 6 فرخی‌یزدی.mp3
2019-10-23
68_زمینه‌ی_دیدار_31_ستاره_صبح_1.mp3
2019-10-23
69_چرا_ضحاک_کشته_نشد_13_اعتماد_1.mp3
2019-10-26
70- اقناع جامعه 14 اعتماد 4 آبان.mp3
2019-11-02
71_ژرفای_عشق_زال_و_رودابه_32_ستاره.mp3
2019-11-02
72- ترک خردمند 15 اعتماد 11 آبان.mp3
2019-11-04
73_کار_گروهی_9_آگاه_شدن_منوچهر_از.mp3
2019-11-05
74_دیدار_زال_و_رودابه_33_ستاره_صبح.mp3
2019-11-09
75_خط_قرمزهای_زال_34_ستاره_صبح_18.mp3
2019-11-10
76_کار_گروهی_10_آگاه_شدن_مهراب_از.mp3
2019-11-11
9-1 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-2 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-3 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-4 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-5 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-6 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-7 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-8 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-9 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-10 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-11 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-12 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-13 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-14 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-11
9-15 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2019-11-13
77_تحول_گام_به_گام_سام_35_ستاره.mp3
2019-11-13
78- وفاداری 16 اعتماد 22 آبان.mp3
2019-11-15
79_کار_گروهی_11_بخش_دوم_رفتن_سام
2019-11-27
80_سیندخت_بانوی_چاره‌گر_36_ستاره
2019-11-30
81_ویژگی‌های_اصلاح‌طلبی_زال_17_اعتماد
2019-12-02
82_سخن_گفتن_به_زبان_مردم_37_ستاره
2019-12-03
83_نقش_موبدان_و_ستاره_شناسان_38
2019-12-04
84_فرقه_سازی_با_شاهنامه_18_اعتماد
2019-12-09
85_سامانه‌ی_کارآمد_خبری_19_اعتماد
2019-12-10
86_پیوند_زناشویی_زال_و_رودابه_39
2019-12-11
87_سیندخت_ضد_مردسالاری_و_نژادپرستی20
2019-12-12
88- زادن رستم 40 ستاره صبح 9 آذر
2019-12-13
89_رمز_و_راز_زادن_رستم_21_اعتماد
2019-12-14
90 - نقش رستم 41 ستاره صبح 13 آذر
2019-12-15
91_‌دو_وصیت‌نامه_42_ستاره_صبح_16
2019-12-21
92- یلدا در شاهنامه 22 اعتماد 30 آذر
2019-12-21
93_شب_اورمزد_آمد_و_ماه_دی_46_ستاره
2020-01-14
11-1 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-2 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-3 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-4 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-5 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-6 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-7 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-8 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-9 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-10 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-11 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-12 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-13 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-14 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-14
11-15 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-01-29
94- هنرمند برده 23 اعتماد 4 دی
2020-02-04
95- بیدادگری نوذر 43 ستاره صبح 20 آذر
2020-02-08
12-1 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-2 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-3 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-4 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-5 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-6 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-7 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-8 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-9 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-10 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-11 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-12 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-13 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-14 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-08
12-15 درسهای شاهنامه‌خوانی همراهان پوشان
2020-02-10
96_ارنواز_مادر_ایران_نشانه‌ی_ستمدیدگی
2020-02-14
97_فرانک،_نخستین_زن_کنشگر_اجتماعی
2020-02-25
98_شجاعت_و_درایت_منوچهر_در_تغییر
2020-02-28
99_لایه_های_معنایی_آزمون_زال_27
2020-02-29
100_مهراب_شاه_کابل_وطنپرست_توسعه
2020-03-02
101_زال_پهلوان_با_منش_و_صلح_جو_2
2020-03-02
102_زمان_و_مکان_در_اسطوره_سام_25
2020-03-04
103- بهره‌برداری پشنگ ۴۴ ستاره صبح ۲۳ آذر
2020-03-04
104_شرف_قباد_در_جنگ_پشنگ_۴۵_ستاره
2020-03-05
105- ناموس شاهنامه ایران است نه شبستان ۴۷ ستاره صبح ۴ دی
2020-03-06
106_سیاست‌های_نادرست_نوذر_۴۸_ستاره
2020-03-07
107- حکمرانی افراسیاب بر ایران ۵۰ ستاره صبح ۱۴ دی
2020-03-07
108_آزادی_زنان_در_فرمانروایی_مهراب
2020-03-08
109_تفاوت_قارن_و_مهراب_با_نوذر_۴۹
2020-03-09
110_اغریرث_خردمند_۵۱_ستاره_صبح_۱۸
2020-03-10
111_فره_ایزدی_و_سلطنت_موروثی_۵۲_ستاره_صبح_۲۱_دی
2020-03-10
112_شورش_داخلی_تهاجم_خارجی_28_اعتماد_19_بهمن
2020-03-11
1-1
2020-03-11
1-2
2020-03-11
1-3
2020-03-11
1-4
2020-03-11
1-5
2020-03-11
1-6
2020-03-11
1-7
2020-03-11
1-8
2020-03-11
1-9
2020-03-11
1-10
2020-03-11
1-11
2020-03-11
1-12
2020-03-11
1-13
2020-03-11
1-14
2020-03-11
1-15
2020-03-11
113_زال_در_مقام_پاسخگویی_54_ستاره_صبح_28_دی
2020-03-12
114_همخوانی_صلح_با_رونق_اقتصادی_53_ستاره_صبح_25_دی
2020-03-13
115_شرایط_سربرآوری_رستم_۵۵_ستاره_صبح_۲_بهمن
2020-03-14
116_رستم_رزمنده‌ی_مردم_24_اعتماد_11_دی
2020-03-14
117- خداوند رخش 56 ستاره صبح 6 بهمن
2020-03-16
118_نقش_مردم_در_انتخاب_پیشدادیان_۵۷_ستاره_صبح_12_بهمن
2020-03-17
119_کیقباد_مجری_خواست_ملی_۵۸_ستاره_صبح_۱۶_بهمن
2020-03-18
120_نخستین_زورآزمایی_رستم_با_افراسیاب_۵۹_ستاره_صبح_۱۹_بهمن
2020-03-20
121- جای خالی آرش کمانگیر ۳۰ اعتماد ۲۷ بهمن
2020-03-22
122_چرایی_عقب_نشینی_افراسیاب_اشغالگر_60_ستاره_صبح_23_بهمن
2020-03-22
دکتر خطیبی 01
2020-03-22
دکتر خطیبی 02
2020-03-22
دکتر خطیبی 03
2020-03-22
دکتر خطیبی 04
2020-03-22
دکتر خطیبی 05
2020-03-22
دکتر خطیبی 06
2020-03-22
دکتر خطیبی 07
2020-03-23
123- ارزش صلح از دید کیقباد ۶۱ ستاره صبح ۲۶ بهمن
2020-03-24
124_برنامه_کیقباد_برای_مدیریت_جامعه_۶۲_ستاره_صبح_۳۰_بهمن
2020-03-26
125_باور_نداشتن_فردوسی_به_ژن_خوب_و_سلطنت_موروثی_63_ستاره_صبح_3_اسفند
2020-03-27
126_دیوان_مازندران_۶۴_ستاره_صبح_۸_اسفند
2020-03-28
127_گسترش_تمدن_ها_۶۵_ستاره_صبح_۱۰_اسفند
2020-03-29
128_عدم_دخالت_رستم_در_سیاست_۳۱_اعتماد_۸_اسفند
2020-03-31
129_ یگانگی ملی ۳۲ اعتماد ۱۴ اسفند
2020-04-01
130_ارزش_های_دلخواه_کاوس_۶۶_ستاره_صبح_۱۵_اسفند
2020-04-03
131_نظامی_گری_کاوس_۶۷_ستاره_صبح_۲۱_اسفند