پیاده رو
Category Arts
Published May 18, 2021
Episodes 1

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مفاهیم مدیریت و رهبری تنها مربوط به محیط کار نیست بلکه در زندگی شخصی نیز کاربرد دارد. پس آنها را یاد بگیریم

Available Episodes

2021-05-18
پیاده رو_رهبری و موفقیت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-05-18
پیاده رو_رهبری و موفقیت

Latest Episode