پیزاین | Pesign
Category Arts
Published March 16, 2021
Episodes 72

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پیزاین اولین پادکست فارسی‌زبان پیرامون دیزاین است که از سال ۱۳۹۲ در تهران آغاز به‌کار کرده است. ● A Persian podcast about design & design-related issues, since 2013, Tehran! ● https://zil.ink/pesign

Available Episodes

2020-04-30
Design Pesign - 01
2020-05-05
Misunderstanding - Part 1
2020-05-07
Talk with Hamid Elahi
2020-05-12
Misunderstanding - Part 2
2020-05-14
Talk with Kamran Valian
2020-05-14
Talk with Alireza Ordubadi
2020-05-19
Misunderstanding - Part 3
2020-05-21
Talk with Ali Dehghanpour
2020-05-26
Design Essays - No.1
2020-05-26
Talk with Mohammad Razzaghi
2020-05-28
Lecture by Elham Morshed Zadeh
2020-05-28
Talk with Soheil Danesh Eshraghi
2020-05-31
Design Essays - No.2
2020-05-31
Lecture by Ahmad Rahmanian
2020-06-02
Conferance by Saleh Amini
2020-06-02
Talk with Mohammad Mortazavi
2020-06-04
Lecture by Darioush Mahjoubi
2020-06-04
Talk with Iman All Mozaffar
2020-06-07
Lecture by Shahrzad Asfarjani
2020-06-07
Talk with Reza Mahdizadeh
2020-06-09
Design Essays - No.3
2020-06-09
Interview with Sam Antiqeh Chian
2020-06-11
Design Essays - No.4
2020-06-11
Interview with Saeed Hasanlou
2020-06-14
Talk with Ali Baloch
2020-06-14
Trend - Conclusion
2020-06-16
Lecture by Ruedi Baur & Ken Cato
2020-06-16
Talk with Jamal Arabzadeh
2020-06-18
Design Essays - No.5
2020-06-18
Talk with Manelli Manouchehri
2020-06-21
Lecture by Jamshid Emami
2020-06-21
Talk with Soheila Fathiye
2020-06-23
Interview with Mahdis Balochi
2020-06-23
Talk with Reza Najafian
2020-06-25
Conference by Vafa Kamalian
2020-06-25
Talk with Ali Banishoraka
2020-06-28
Design Essays - No.6
2020-06-28
Talk with Leila Naqdi Pari
2020-06-30
Interview with Alireza Mohammadzadeh
2020-06-30
Talk with Ali Khademzadeh
2020-07-02
Talk with Ali Nemati
2020-07-05
Interview with Shahin Fathi Djalali
2020-07-06
Talent - Conclusion
2020-07-09
Talk with Mohammadreza Moridi
2020-07-12
Design Essays - No.7
2020-07-12
Talk with Alireza Ajdari
2020-07-14
Talk with Ahmad Rahmanian
2020-07-16
Typography Research
2020-07-16
Talk with Emadodin Sheilkholhokamaei
2020-07-19
Talk with Mohammadreza Riazi
2020-07-21
Jewellery Design Week
2020-07-21
Lecture by Farhang Zajforoshan
2020-07-23
Lecture by Mohammad Mortazavi
2020-07-26
Lecture by Maryam Khalili
2020-07-28
Lecture by Ali Ghods
2020-07-30
Pesign Panel > Contemporary Jewelry as Wearable Art
2020-08-11
دیزاین پیزاین ۲
2020-09-01
چرا باید درباره آموزش دیزاین صحبت کنیم؟
2020-09-15
دانش‌-گاه: کالبدشکافی انحصار
2020-09-29
آنتی سیستم: سیاه چاله‌ی آموزش دیزاین
2020-10-13
آموزش دیزاین و بحران مسئولیت‌گریزی
2020-10-27
تبعات دور و نزدیک ضدسیستم در آموزش دیزاین
2020-11-10
گفتگو با باوند بهپور
2020-11-24
مصاحبه با داوود حسینی هاشم‌زاده
2020-12-08
دیزاین پیزاین ۳
2020-12-22
ساخت و سرکوب انگیزه: چشم‌بندی با قصه‌های نامرئی
2021-01-05
تدفین تدریجی انگیزه‌‌ها
2021-01-19
گفتگو با حامد حکیمی
2021-02-02
عادت: نیمه‌ی تاریک، نیمه‌ی روشن
2021-02-16
عادت‌های آموزشی: عادی‌سازی رکود
2021-03-02
آموزش دیزاین: عادت به خلاقیت
2021-03-16
آموزش دیزاین: گفتگوها و جدل‌های اول شخص

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-04-30
Design Pesign - 01
2020-05-05
Misunderstanding - Part 1
2020-05-07
Talk with Hamid Elahi
2020-05-12
Misunderstanding - Part 2
2020-05-14
Talk with Kamran Valian
2020-05-14
Talk with Alireza Ordubadi
2020-05-19
Misunderstanding - Part 3
2020-05-21
Talk with Ali Dehghanpour
2020-05-26
Design Essays - No.1
2020-05-26
Talk with Mohammad Razzaghi
2020-05-28
Lecture by Elham Morshed Zadeh
2020-05-28
Talk with Soheil Danesh Eshraghi
2020-05-31
Design Essays - No.2
2020-05-31
Lecture by Ahmad Rahmanian
2020-06-02
Conferance by Saleh Amini
2020-06-02
Talk with Mohammad Mortazavi
2020-06-04
Lecture by Darioush Mahjoubi
2020-06-04
Talk with Iman All Mozaffar
2020-06-07
Lecture by Shahrzad Asfarjani
2020-06-07
Talk with Reza Mahdizadeh
2020-06-09
Design Essays - No.3
2020-06-09
Interview with Sam Antiqeh Chian
2020-06-11
Design Essays - No.4
2020-06-11
Interview with Saeed Hasanlou
2020-06-14
Talk with Ali Baloch
2020-06-14
Trend - Conclusion
2020-06-16
Lecture by Ruedi Baur & Ken Cato
2020-06-16
Talk with Jamal Arabzadeh
2020-06-18
Design Essays - No.5
2020-06-18
Talk with Manelli Manouchehri
2020-06-21
Lecture by Jamshid Emami
2020-06-21
Talk with Soheila Fathiye
2020-06-23
Interview with Mahdis Balochi
2020-06-23
Talk with Reza Najafian
2020-06-25
Conference by Vafa Kamalian
2020-06-25
Talk with Ali Banishoraka
2020-06-28
Design Essays - No.6
2020-06-28
Talk with Leila Naqdi Pari
2020-06-30
Interview with Alireza Mohammadzadeh
2020-06-30
Talk with Ali Khademzadeh
2020-07-02
Talk with Ali Nemati
2020-07-05
Interview with Shahin Fathi Djalali
2020-07-06
Talent - Conclusion
2020-07-09
Talk with Mohammadreza Moridi
2020-07-12
Design Essays - No.7
2020-07-12
Talk with Alireza Ajdari
2020-07-14
Talk with Ahmad Rahmanian
2020-07-16
Typography Research
2020-07-16
Talk with Emadodin Sheilkholhokamaei
2020-07-19
Talk with Mohammadreza Riazi
2020-07-21
Jewellery Design Week
2020-07-21
Lecture by Farhang Zajforoshan
2020-07-23
Lecture by Mohammad Mortazavi
2020-07-26
Lecture by Maryam Khalili
2020-07-28
Lecture by Ali Ghods
2020-07-30
Pesign Panel > Contemporary Jewelry as Wearable Art
2020-08-11
دیزاین پیزاین ۲
2020-09-01
چرا باید درباره آموزش دیزاین صحبت کنیم؟
2020-09-15
دانش‌-گاه: کالبدشکافی انحصار
2020-09-29
آنتی سیستم: سیاه چاله‌ی آموزش دیزاین
2020-10-13
آموزش دیزاین و بحران مسئولیت‌گریزی
2020-10-27
تبعات دور و نزدیک ضدسیستم در آموزش دیزاین
2020-11-10
گفتگو با باوند بهپور
2020-11-24
مصاحبه با داوود حسینی هاشم‌زاده
2020-12-08
دیزاین پیزاین ۳
2020-12-22
ساخت و سرکوب انگیزه: چشم‌بندی با قصه‌های نامرئی
2021-01-05
تدفین تدریجی انگیزه‌‌ها
2021-01-19
گفتگو با حامد حکیمی
2021-02-02
عادت: نیمه‌ی تاریک، نیمه‌ی روشن
2021-02-16
عادت‌های آموزشی: عادی‌سازی رکود
2021-03-02
آموزش دیزاین: عادت به خلاقیت
2021-03-16
آموزش دیزاین: گفتگوها و جدل‌های اول شخص

Latest Episode