پیچ و خم
Category Books
Published January 8, 2021
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

زندگی یک سفر است و همه ی ما مسافر! از زمان تولد تا زمان مرگ زندگی را با مسیر پر پیچ و خم دنبال میکنیم. این جا در پیچ وخم درباره‌ی کتاب حرف میزنم: از پیچ و خم جغرافی سفر که درسفرنامه ها نوشته میشوند، ولی دیده نمیشوند تا سفرهای زمانی و زبانی. مسلما بیش‌ترین بخش کار به ایران ارتباط دارد، با این همه، گاهی هم ممکن است توکی به سرزمینهای دیگر بزنم! پس، یاحق!

Available Episodes

2018-09-06
کتابهای مقدس به مثابه ی منبعی برای مورخان
2018-09-06
Episode 1فصلی جدید در تاریخ نگاری و فرهنگ نگاری: نگاهی به سفرنامه ها
2018-09-06
ادبیات سفرنامه نویسی و نخستین سفرنامه ها 1
2018-09-06
سفرنامه ها 2، نگاهی کوتاها به سفرنامه ی هردوت و ناصر خسرو
2018-09-14
سفرنامه ها 3، جاده ی ابریشم و نقش آن در شناساندن فرهنگ ایران به جهان
2018-09-15
قصه ها و افسانه ها
2018-09-20
گاه شماری و انواع آن
2018-10-04
سایه ها، هانس کریستین آندرسن
2018-10-10
سفرنامه ها ۴ بررسی سفرنامه های متأخر
2018-11-14
دائره المعارف/ دانش نامه/فرهنگ نامه
2018-11-18
درباره ی زبان
2018-12-25
شازده کوچولو و سفر زبانی
2019-01-16
زبان و زبان شناسی با یادی از دکتر احمد تفضلی
2019-02-11
مقدمه ای بر صفحه ی پیچ‌و خم
2019-02-15
درباره ی زبان شفاهی
2019-03-26
سفر توران خانم به اتاوا
2019-05-23
خط فارسی: تغییر یا اصلاح
2019-09-29
ادبیات مهاجرت
2020-04-20
زرتشت هویت ناشناخته‌ی ایرانیان
2020-08-11
فصل دوم پادکست پیچ و خم- پرسه در پس‌کوچه‌های ادبیات
2020-10-16
فصل دوم - پرسه در پس‌کوچه‌های ادبیات، ادبیات به مثابه‌ی علم،‌ادبیات به مثابه‌ی هنر
2021-03-22
فصل دوم در پس کوچه‌های ادبیات- ادبیات شفاهی ۱

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-09-06
کتابهای مقدس به مثابه ی منبعی برای مورخان
2018-09-06
Episode 1فصلی جدید در تاریخ نگاری و فرهنگ نگاری: نگاهی به سفرنامه ها
2018-09-06
ادبیات سفرنامه نویسی و نخستین سفرنامه ها 1
2018-09-06
سفرنامه ها 2، نگاهی کوتاها به سفرنامه ی هردوت و ناصر خسرو
2018-09-14
سفرنامه ها 3، جاده ی ابریشم و نقش آن در شناساندن فرهنگ ایران به جهان
2018-09-15
قصه ها و افسانه ها
2018-09-20
گاه شماری و انواع آن
2018-10-04
سایه ها، هانس کریستین آندرسن
2018-10-10
سفرنامه ها ۴ بررسی سفرنامه های متأخر
2018-11-14
دائره المعارف/ دانش نامه/فرهنگ نامه
2018-11-18
درباره ی زبان
2018-12-25
شازده کوچولو و سفر زبانی
2019-01-16
زبان و زبان شناسی با یادی از دکتر احمد تفضلی
2019-02-11
مقدمه ای بر صفحه ی پیچ‌و خم
2019-02-15
درباره ی زبان شفاهی
2019-03-26
سفر توران خانم به اتاوا
2019-05-23
خط فارسی: تغییر یا اصلاح
2019-09-29
ادبیات مهاجرت
2020-04-20
زرتشت هویت ناشناخته‌ی ایرانیان
2020-08-11
فصل دوم پادکست پیچ و خم- پرسه در پس‌کوچه‌های ادبیات
2020-10-16
فصل دوم - پرسه در پس‌کوچه‌های ادبیات، ادبیات به مثابه‌ی علم،‌ادبیات به مثابه‌ی هنر
2021-03-22
فصل دوم در پس کوچه‌های ادبیات- ادبیات شفاهی ۱

Latest Episode