چای آخر شب
Category Entertainment
Published February 3, 2021
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

چای آخر شب پادکستی برای آنهاست که گهگاه می‌خواهند خستگی و ملال روزمره را فراموش کنند و وارد دنیای رنگارنگ و خیال‌انگیزِ ادبیات فارسی شوند. Late Night Tea is a podcast for those who every now and then like to leave behind the boredom of day to day life, and delve into the colorful and imaginative world of classical Persian literature.

Available Episodes

2020-07-21
پیش برنامه: چرا سمک عیار؟
2020-11-21
سمک عیّار - قسمت اول
2020-12-02
سمک عیّار - قسمت دوم
2020-12-10
سمک عیّار - قسمت سوم
2020-12-23
سمک عیّار - قسمت چهارم
2020-12-31
سمک عیّار - قسمت پنجم
2021-01-08
سمک عیّار - قسمت ششم
2021-01-16
سمک عیّار - قسمت هفتم
2021-01-23
سمک عیّار - قسمت هشتم
2021-01-30
سمک عیّار - قسمت نهم
2021-02-07
سمک عیّار - قسمت دهم
2021-02-15
سمک عیّار - قسمت یازدهم
2021-02-22
سمک عیّار - قسمت دوازدهم
2021-03-01
سمک عیّار - قسمت سیزدهم
2021-03-10
سمک عیّار - قسمت چهاردهم
2021-03-17
سمک عیّار - قسمت پانزدهم
2021-04-05
سمک عیّار - قسمت شانزدهم
2021-04-12
قسمت هفدهم - نامه قزل‌ملک به ارمنشاه
2021-04-19
قسمت هجدهم - سمک پای قلعه شاهک
2021-04-28
قسمت نوزدهم - آواز آشنا
2021-05-06
قسمت بیستم - می‌خواری سمک
2021-05-15
قسمت بیستم و یکم - آشکار شدن نیرنگ مهران
2021-05-26
قسمت بیست و دوم - سمک در خانه کانون عیار
2021-06-03
قسمت بیست و سوم - بهزاد و رزمیار
2021-06-11
قسمت بیست و چهارم - شبیخون قطران و قطور و سیلم
2021-06-18
قسمت بیست و پنجم - قطران در میدان
2021-06-25
قسمت بیست و ششم - مادرخوانده آتشک
2021-07-02
قسمت بیست و هفتم - بیماری سمک
2021-07-09
قسمت بیست و هشتم - هامان وزیر در چین
2021-07-19
قسمت بیست و نهم - نامه مرزبانشاه
2021-07-26
قسمت سی‌ام - رسیدن هامان به خورشیدشاه
2021-08-04
قسمت سی‌ام و یکم - هزیمت لشگر قزل‌ملک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-21
پیش برنامه: چرا سمک عیار؟
2020-11-21
سمک عیّار - قسمت اول
2020-12-02
سمک عیّار - قسمت دوم
2020-12-10
سمک عیّار - قسمت سوم
2020-12-23
سمک عیّار - قسمت چهارم
2020-12-31
سمک عیّار - قسمت پنجم
2021-01-08
سمک عیّار - قسمت ششم
2021-01-16
سمک عیّار - قسمت هفتم
2021-01-23
سمک عیّار - قسمت هشتم
2021-01-30
سمک عیّار - قسمت نهم
2021-02-07
سمک عیّار - قسمت دهم
2021-02-15
سمک عیّار - قسمت یازدهم
2021-02-22
سمک عیّار - قسمت دوازدهم
2021-03-01
سمک عیّار - قسمت سیزدهم
2021-03-10
سمک عیّار - قسمت چهاردهم
2021-03-17
سمک عیّار - قسمت پانزدهم
2021-04-05
سمک عیّار - قسمت شانزدهم
2021-04-12
قسمت هفدهم - نامه قزل‌ملک به ارمنشاه
2021-04-19
قسمت هجدهم - سمک پای قلعه شاهک
2021-04-28
قسمت نوزدهم - آواز آشنا
2021-05-06
قسمت بیستم - می‌خواری سمک
2021-05-15
قسمت بیستم و یکم - آشکار شدن نیرنگ مهران
2021-05-26
قسمت بیست و دوم - سمک در خانه کانون عیار
2021-06-03
قسمت بیست و سوم - بهزاد و رزمیار
2021-06-11
قسمت بیست و چهارم - شبیخون قطران و قطور و سیلم
2021-06-18
قسمت بیست و پنجم - قطران در میدان
2021-06-25
قسمت بیست و ششم - مادرخوانده آتشک
2021-07-02
قسمت بیست و هفتم - بیماری سمک
2021-07-09
قسمت بیست و هشتم - هامان وزیر در چین
2021-07-19
قسمت بیست و نهم - نامه مرزبانشاه
2021-07-26
قسمت سی‌ام - رسیدن هامان به خورشیدشاه
2021-08-04
قسمت سی‌ام و یکم - هزیمت لشگر قزل‌ملک

Latest Episode