چهلستون
Published June 2, 2021
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

چهل گفتگو درباره ریشه‌های سواد مالی در رادیو گفتگو

Available Episodes

2020-08-12
چهلستون؛ سواد مالی چیست
2020-08-31
چهلستون؛ سواد مالی کودکان
2020-09-05
رفتارهای مالی
2020-09-05
سواد مالی در فرهنگ اسلامی
2020-09-12
سواد مالی خانم‌ها
2020-09-19
سواد مالی در سینما
2020-09-26
سواد مالی در فرهنگ ایرانی
2020-09-30
سواد مالی و بورس
2020-10-07
سواد مالی کودکان بهزیستی
2020-10-14
سواد مالی کودکان کار
2020-10-21
سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی
2020-10-29
سواد مالی زنان خودسرپرست
2020-11-04
سواد مالی و پیشگیری از جرائم سایبری
2020-11-11
سواد مالی مشاغل خانگی
2020-11-18
سواد مالی و بانک
2020-11-25
سواد مالی و مالیات
2020-12-02
سواد مالی بازنشستگان
2020-12-09
چهلستون؛ سواد مالی قبل از بازنشستگی
2020-12-16
سواد مالی در بازی‌ها
2020-12-23
سواد مالی ورزشکاران
2020-12-30
سواد مالی همسران
2021-01-06
سواد مالی و پول دیجیتال
2021-01-13
سواد مالی و پیشگیری از فقر
2021-01-23
سواد مالی و کسب و کارهای خرد
2021-02-17
سواد مالی و فناوری‌های نرم
2021-02-24
سواد مالی و کارآفرینی
2021-03-03
سواد مالی و جامعه‌شناسی مصرف
2021-03-10
ابزارهای سواد مالی
2021-03-17
سواد مالی و داستان
2021-04-14
سواد مالی و هنر
2021-04-21
سواد مالی در آموزه‌های اسلامی
2021-04-28
سواد مالی در جهان
2021-05-05
سواد مالی و قواعد رزق
2021-05-12
سواد مالی دانش آموزان
2021-05-19
سواد مالی در ادبیات فارسی
2021-05-26
سواد مالی زنان در جهان
2021-06-02
سواد مالی و فضای مجازی
2021-06-09
سواد مالی و دولت رفاه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-08-12
چهلستون؛ سواد مالی چیست
2020-08-31
چهلستون؛ سواد مالی کودکان
2020-09-05
رفتارهای مالی
2020-09-05
سواد مالی در فرهنگ اسلامی
2020-09-12
سواد مالی خانم‌ها
2020-09-19
سواد مالی در سینما
2020-09-26
سواد مالی در فرهنگ ایرانی
2020-09-30
سواد مالی و بورس
2020-10-07
سواد مالی کودکان بهزیستی
2020-10-14
سواد مالی کودکان کار
2020-10-21
سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی
2020-10-29
سواد مالی زنان خودسرپرست
2020-11-04
سواد مالی و پیشگیری از جرائم سایبری
2020-11-11
سواد مالی مشاغل خانگی
2020-11-18
سواد مالی و بانک
2020-11-25
سواد مالی و مالیات
2020-12-02
سواد مالی بازنشستگان
2020-12-09
چهلستون؛ سواد مالی قبل از بازنشستگی
2020-12-16
سواد مالی در بازی‌ها
2020-12-23
سواد مالی ورزشکاران
2020-12-30
سواد مالی همسران
2021-01-06
سواد مالی و پول دیجیتال
2021-01-13
سواد مالی و پیشگیری از فقر
2021-01-23
سواد مالی و کسب و کارهای خرد
2021-02-17
سواد مالی و فناوری‌های نرم
2021-02-24
سواد مالی و کارآفرینی
2021-03-03
سواد مالی و جامعه‌شناسی مصرف
2021-03-10
ابزارهای سواد مالی
2021-03-17
سواد مالی و داستان
2021-04-14
سواد مالی و هنر
2021-04-21
سواد مالی در آموزه‌های اسلامی
2021-04-28
سواد مالی در جهان
2021-05-05
سواد مالی و قواعد رزق
2021-05-12
سواد مالی دانش آموزان
2021-05-19
سواد مالی در ادبیات فارسی
2021-05-26
سواد مالی زنان در جهان
2021-06-02
سواد مالی و فضای مجازی
2021-06-09
سواد مالی و دولت رفاه

Latest Episode