چیروک
Published October 6, 2020
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

چیروک نقل دوباره داستان‌های عامیانه و شفاهی ایران است. چیروک در توییتر: https://twitter.com/chirook_podcast چیروک در تلگرام: https://t.me/chirook_podcast

Available Episodes

2018-10-21
قصه دختر نارنج، قسمت اول
2018-11-23
قصه دختر نارنج، قسمت دوم
2018-12-13
قصه دختر نارنج، قسمت سوم
2018-12-21
قصه پسر پادشاه که نفس نداشت
2018-12-29
قصه ننه بنداز
2019-01-31
قصه کره اسب ابر و باد
2019-03-01
قصه کک به تنور
2019-03-19
قصه عمو نوروز و ننه سرما
2019-04-20
قصه مه ریام
2019-06-23
قصه ماه‌پیشونی
2019-08-23
قصه علی بونه‌گیر
2019-10-19
قصه ملوچ خانه‌کاغذی
2020-01-31
قصه سنگ صبور
2020-03-25
قصه سعد و سعید
2020-05-15
قصه ننه خمیره
2020-10-03
قصه به دنبال بخت
2021-07-02
قصه آستر رویه رو نگه می‌داره

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-10-21
قصه دختر نارنج، قسمت اول
2018-11-23
قصه دختر نارنج، قسمت دوم
2018-12-13
قصه دختر نارنج، قسمت سوم
2018-12-21
قصه پسر پادشاه که نفس نداشت
2018-12-29
قصه ننه بنداز
2019-01-31
قصه کره اسب ابر و باد
2019-03-01
قصه کک به تنور
2019-03-19
قصه عمو نوروز و ننه سرما
2019-04-20
قصه مه ریام
2019-06-23
قصه ماه‌پیشونی
2019-08-23
قصه علی بونه‌گیر
2019-10-19
قصه ملوچ خانه‌کاغذی
2020-01-31
قصه سنگ صبور
2020-03-25
قصه سعد و سعید
2020-05-15
قصه ننه خمیره
2020-10-03
قصه به دنبال بخت
2021-07-02
قصه آستر رویه رو نگه می‌داره

Latest Episode