ژرفا - Zharfa
Category Science
Published November 16, 2020
Episodes 20

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ژرفا صدایی است از ژرفای اقیانوس ها. ما در ژرفا سعی میکنیم توجه شما رو به طبیعت خصوصا دریاها و اقیانوسها جلب کنیم. همچنین ما شما رو تشویق می کنیم به ژرف اندیشیدن و انتخاب سبک زندگی پایدار. سبکی که نتیجش حفظ طبیعت و زیباییهاشهآدرس سایت ژرفا:https://zharfapodcast.com/حامی ژرفا باش:https://hamibash.com/zharfapodcast.com

Available Episodes

2019-06-23
قسمت صفر - معرفی پادکست ژرفا
2019-06-29
قسمت یک - راز نهفته در دریای بالتیک
2019-06-29
قسمت سه - خرس قطبی بیچاره
2019-06-29
قسمت دو - زایمان در زیر آب به کمک دلفین ها
2019-07-20
قسمت چهار - راز کشتی ماری سلست معروف به کشتی اشباح
2019-08-06
قسمت پنج - 76 روز گم شده در دریا
2019-08-24
قسمت شش - من از سطح سیمانی قرن می ترسم
2019-09-27
قسمت هفت - وقتی نهنگ ها پا داشتند
2019-10-24
قسمت هشتم - از سانفرانسیسکو تا آشوراده
2019-11-25
قسمت نهم - انقراض بشر
2019-12-07
قسمت دهم - تاریخ یخ زده
2020-01-05
قسمت یازدهم - ماجرای حقیقی موبی دیک
2020-03-17
قسمت دوازدهم - دراز گودال ماریانا
2020-04-16
قسمت سیزدهم - کارما و کرونا
2020-06-07
قسمت چهاردهم - ششمین رویداد انقراض جمعی
2020-08-09
شماره پانزدهم - گونه پرستی
2020-11-16
شماره شانزدهم - به نام علم
2021-01-07
شماره هفدهم - هامفری نهنگ گوژپشت
2021-02-11
شماره هجدهم - انقراض زدایی
2021-03-18
شماره نوزدهم - چگونه گورخر راه راه شد

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-06-23
قسمت صفر - معرفی پادکست ژرفا
2019-06-29
قسمت یک - راز نهفته در دریای بالتیک
2019-06-29
قسمت سه - خرس قطبی بیچاره
2019-06-29
قسمت دو - زایمان در زیر آب به کمک دلفین ها
2019-07-20
قسمت چهار - راز کشتی ماری سلست معروف به کشتی اشباح
2019-08-06
قسمت پنج - 76 روز گم شده در دریا
2019-08-24
قسمت شش - من از سطح سیمانی قرن می ترسم
2019-09-27
قسمت هفت - وقتی نهنگ ها پا داشتند
2019-10-24
قسمت هشتم - از سانفرانسیسکو تا آشوراده
2019-11-25
قسمت نهم - انقراض بشر
2019-12-07
قسمت دهم - تاریخ یخ زده
2020-01-05
قسمت یازدهم - ماجرای حقیقی موبی دیک
2020-03-17
قسمت دوازدهم - دراز گودال ماریانا
2020-04-16
قسمت سیزدهم - کارما و کرونا
2020-06-07
قسمت چهاردهم - ششمین رویداد انقراض جمعی
2020-08-09
شماره پانزدهم - گونه پرستی
2020-11-16
شماره شانزدهم - به نام علم
2021-01-07
شماره هفدهم - هامفری نهنگ گوژپشت
2021-02-11
شماره هجدهم - انقراض زدایی
2021-03-18
شماره نوزدهم - چگونه گورخر راه راه شد

Latest Episode