کارآفرینی با طعم قاووت
Category Science
Published May 20, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ما اومدیم ثابت کنیم که صادرات استان کرمان فقط فرش و پسته نیست. ما تکنولوژی هم داریم اونم از نوعی که به اروپا صادر میشه. هر دو هفته یک بار یک مصاحبه صمیمی با یکی از کارآفرینان استان کرمان داریم. پادکست کارافرینی با طعم قاووت از طرف انجمن دانش بنیان با همکاری اتاق بازرگانی کرمان

Available Episodes

2020-11-20
اپیزود اول مهندس نژاد محمودی
2020-12-03
اپیزود دوم مهندس افرازی
2020-12-17
اپیزود سوم مهندس احمدیه
2020-12-31
اپیزود چهارم مهندس اسماعیلی
2021-01-14
اپیزود پنجم دکتر جوانشاه
2021-01-28
مصاحبه با آقای علی احسان مدیر عامل مجموعه اروند چرخ
2021-02-11
مصاحبه با دکتر مجید نورانی مدیرعامل شرکت تردد راهنما
2021-02-25
مصاحبه با مهندس ابراهیمی از شرکت کارا کرمان
2021-03-11
کارآفرینی با طعم قاووت | مهندس سیف الحسینی
2021-03-24
اپیزود ویژه نوروز کارآفرینی با طعم قاووت ( مرور اخبار سال 99 به طنز)
2021-04-08
اپیزود 11 (مرور اپیزود های قبل)
2021-04-22
اپیزود 12 مصاحبه با دکتر هاله تاج الدینی
2021-05-06
مصاحبه با مهندس نوذری | شرکت یکتا ارتباط
2021-05-20
اپیزود چهاردهم مصاحبه با مهندس سعید
2021-02-25
مصاحبه با مهندس ابراهیمی از شرکت کارا کرمان
2021-03-11
کارآفرینی با طعم قاووت | مهندس سیف الحسینی
2021-03-24
اپیزود ویژه نوروز کارآفرینی با طعم قاووت ( مرور اخبار سال 99 به طنز)
2021-04-08
اپیزود 11 (مرور اپیزود های قبل)
2021-04-22
اپیزود 12 مصاحبه با دکتر هاله تاج الدینی
2021-05-06
مصاحبه با مهندس نوذری | شرکت یکتا ارتباط
2021-05-20
اپیزود چهاردهم مصاحبه با مهندس سعید
2021-06-03
مصاحبه با مهندس ترک زاده از شرکت بهارستان رایان
2021-06-17
اپیزود شانزدهم مصاحبه با مهندس ابوالحسن زاده
2021-07-01
مصاحبه با دکتر گنجویی مدیر عامل شرکت دانش بنیان بوتیاتک
2021-07-15
مصاحبه با مهندس باقری مدیر عامل شرکت دانش بنیان فلزات نادر رفسنجان
2021-07-29
اپیزود نوزدهم | مصاحبه با دکتر امامی پور مدیر عامل شرکت دانش بنیان هزار زیره ماهان
2021-08-12
مصاحبه با دکتر دانشور مدیر عامل شرکت پزشکی زیست سالک

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-11-20
اپیزود اول مهندس نژاد محمودی
2020-12-03
اپیزود دوم مهندس افرازی
2020-12-17
اپیزود سوم مهندس احمدیه
2020-12-31
اپیزود چهارم مهندس اسماعیلی
2021-01-14
اپیزود پنجم دکتر جوانشاه
2021-01-28
مصاحبه با آقای علی احسان مدیر عامل مجموعه اروند چرخ
2021-02-11
مصاحبه با دکتر مجید نورانی مدیرعامل شرکت تردد راهنما
2021-02-25
مصاحبه با مهندس ابراهیمی از شرکت کارا کرمان
2021-03-11
کارآفرینی با طعم قاووت | مهندس سیف الحسینی
2021-03-24
اپیزود ویژه نوروز کارآفرینی با طعم قاووت ( مرور اخبار سال 99 به طنز)
2021-04-08
اپیزود 11 (مرور اپیزود های قبل)
2021-04-22
اپیزود 12 مصاحبه با دکتر هاله تاج الدینی
2021-05-06
مصاحبه با مهندس نوذری | شرکت یکتا ارتباط
2021-05-20
اپیزود چهاردهم مصاحبه با مهندس سعید
2021-02-25
مصاحبه با مهندس ابراهیمی از شرکت کارا کرمان
2021-03-11
کارآفرینی با طعم قاووت | مهندس سیف الحسینی
2021-03-24
اپیزود ویژه نوروز کارآفرینی با طعم قاووت ( مرور اخبار سال 99 به طنز)
2021-04-08
اپیزود 11 (مرور اپیزود های قبل)
2021-04-22
اپیزود 12 مصاحبه با دکتر هاله تاج الدینی
2021-05-06
مصاحبه با مهندس نوذری | شرکت یکتا ارتباط
2021-05-20
اپیزود چهاردهم مصاحبه با مهندس سعید
2021-06-03
مصاحبه با مهندس ترک زاده از شرکت بهارستان رایان
2021-06-17
اپیزود شانزدهم مصاحبه با مهندس ابوالحسن زاده
2021-07-01
مصاحبه با دکتر گنجویی مدیر عامل شرکت دانش بنیان بوتیاتک
2021-07-15
مصاحبه با مهندس باقری مدیر عامل شرکت دانش بنیان فلزات نادر رفسنجان
2021-07-29
اپیزود نوزدهم | مصاحبه با دکتر امامی پور مدیر عامل شرکت دانش بنیان هزار زیره ماهان
2021-08-12
مصاحبه با دکتر دانشور مدیر عامل شرکت پزشکی زیست سالک

Latest Episode