کافه تایم Time Cafe
Category Business
Published July 18, 2021
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مطالعه کتابهای مرجع در تمامی گرایشهای رشته مدیریت می تواند باعث ارتقا سطح دانش مدیریت مخصوصا برای دانشجویان و علاقمندان این حوزه .گردد هدف از انتشار این پادکست معرفی و خواندن خلاصه کتابهای درسی رشته مدیریت جهت ارتقا سطح دانش علمی و عملی علاقمندان این حوزه می باشد.

Available Episodes

2021-05-05
کافه تایم Time Cafe (Trailer)
2021-05-07
معرفی مؤلفین کتب مبانی سازمان و مدیریت
2021-05-11
تعریف مدیریت و فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان
2021-07-10
مدیریت به منزله علم ،هنر و حرفه
2021-07-18
آموزش مدیریت

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-05-05
کافه تایم Time Cafe (Trailer)
2021-05-07
معرفی مؤلفین کتب مبانی سازمان و مدیریت
2021-05-11
تعریف مدیریت و فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر رضاییان
2021-07-10
مدیریت به منزله علم ،هنر و حرفه
2021-07-18
آموزش مدیریت

Latest Episode