کانکشن نامه | Connection Nameh
Category News
Published July 21, 2020
Episodes 6

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تلاش من بر این است تا نکات مهمی از دنیای ارتباطات را یاد آوری کنم تلاش میکنم تا با هم به دید عمیقی از این جهان برسیم

Available Episodes

2020-05-05
کانکشن نامه - اپیزود اول
2020-05-18
کانکشن نامه - قسمت دوم
2020-06-01
ConnectionNameh Episode3 | کانکشن نامه قسمت 3
2020-06-16
ConnectionNameh-Episode4 | کانکشن نامه قسمت 4
2020-06-30
ConnectionNameh-Episode 5 | کانکشن نامه-قسمت پنجم
2020-07-21
قسمت آخر |Final Episode

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-05-05
کانکشن نامه - اپیزود اول
2020-05-18
کانکشن نامه - قسمت دوم
2020-06-01
ConnectionNameh Episode3 | کانکشن نامه قسمت 3
2020-06-16
ConnectionNameh-Episode4 | کانکشن نامه قسمت 4
2020-06-30
ConnectionNameh-Episode 5 | کانکشن نامه-قسمت پنجم
2020-07-21
قسمت آخر |Final Episode

Latest Episode