کاواکست
Published June 20, 2020
Episodes 5

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در کاواکست، سعی ما بر این است تا هر هفته یک اپیزود حداقل 30 دقیقه منتشر کنیم که در آن به موضوعات مهم روانشناسی فردی و اجتماعی توسط نفیس، و موضوعات کسب و کار، روانشناسی سازمانی و توسعه فردی توسط صائب پرداخته می شود

Available Episodes

2020-02-14
اپیزود صفر کاواکست
2020-03-02
اپیزود ویژه تاثیر روانی اپیدمی کرونا
2020-03-04
اپیزود دوم - اساتید بحران و فاجعه
2020-03-10
اپیزود سوم - با کودکان در قرنطینه
2020-03-10
اپیزود سوم - با کودکان در قرنطینه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-14
اپیزود صفر کاواکست
2020-03-02
اپیزود ویژه تاثیر روانی اپیدمی کرونا
2020-03-04
اپیزود دوم - اساتید بحران و فاجعه
2020-03-10
اپیزود سوم - با کودکان در قرنطینه
2020-03-10
اپیزود سوم - با کودکان در قرنطینه

Latest Episode