کتاب گویا- با هم کتاب بشنویم
Category Arts
Published February 24, 2021
Episodes 158

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

با هم کتاب بشنویم

Available Episodes

2016-01-11
Podcast
2016-01-11
Podcast
2016-01-12
Podcast
2016-01-12
مقدمه
2016-01-13
Podcast
2016-01-16
Podcast
2016-01-17
Podcast
2016-01-18
Sپیشگفتار
2016-01-18
بخش اول
2016-01-18
بخش دوم
2016-01-18
بخش سوم
2016-01-18
بخش چهارم
2016-01-18
بخش پنجم
2016-01-18
بخش ششم
2016-01-19
2016-01-21
Podcast
2016-02-08
2016-02-28
Podcast
2016-03-28
2016-04-11
پیشگفتار
2016-04-12
فابل نمونه
2016-04-12
بخش اول
2016-04-12
بخش دوم
2016-04-12
بخش سوم
2016-04-12
بخش چهارم
2016-04-12
بخش پنجم
2016-04-28
ساقی نامه
2016-04-28
تراک اول
2016-04-28
تراک دوم
2016-04-28
تراک سوم
2016-04-28
تراک چهارم
2016-04-28
تراک پنجم
2016-05-09
Podcast
2016-05-21
Podcast
2016-06-28
Podcast
2016-07-18
Podcast
2016-10-06
سرآغاز
2016-10-06
آشنایی قیس و لیلی
2016-10-08
شتافتن قیس به دیدن لیلی در فردای آن روز
2016-10-09
چهارم-در بوته امتحان گداختن لیلی، قیس را
2016-10-09
پنجم-عهد وف بستن لیلی با قیس
2016-10-09
ششم-خبر یلفتن پدر مجنون از عشق او به لیلی
2016-10-09
هفتم-بدگویی کردن غمازان نزد لیلی از مجنون
2016-10-13
بخش هشتم-با خبر شدن قبیلهٔ لیلی ...
2016-10-13
بخش نهم-سیاست کردن پدر لیلی وی را...
2016-10-13
بخش دهم-شکایت بردن پدر لیلی...
2016-10-13
بخش یازدهم-رفتن پدر و اعیان قبیلهٔ مجنون...
2016-10-13
بخش دوازدهم-ملاقات کردن مجنون، لیلی...
2016-10-17
بخش اول
2016-10-17
بخش دوم
2016-10-19
بخش ۱۳ - وصف تابستان و به سفر حج رفتن لیلی و همراه شدن مجنون با قافلهٔ وی
2016-10-19
بخش ۱۴ - عاشق شدن جوانی از ثقیف به لیلی و نکاح کردن آن دو
2016-10-19
بخش ۱۵ - شنیدن مجنون شوهر کردن لیلی را
2016-10-19
بخش ۱۶ - نامه نوشتن لیلی به مجنون
2016-10-19
بخش ۱۷ - بیمار شدن شوهر لیلی و وفات یافتن وی
2016-10-23
بخش ۱۸ - شکستن لیلی کاسهٔ مجنون را و رقص کردن وی از ذوق آن
2016-10-23
بخش ۱۹ - در انتظار لیلی ایستادن مجنون و آشیان کردن مرغ بر سر وی
2016-10-23
بخش ۲۰ - مرگ مجنون
2016-10-23
بخش ۲۱ - وصف خزان و مرگ لیلی
2016-10-23
بخش ۲۲ - در ختم کتاب و خاتمهٔ خطاب
2016-11-03
پیشگفتار
2017-02-28
بخش اول
2017-02-28
بخش دوم
2017-04-25
بازگشت کشتی
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش اول
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش دوم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش سوم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش چهارم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش پنجم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش ششم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش هفتم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش هشتم
2017-07-17
بخش هفتم
2017-08-27
مولوی-فایل اول
2017-08-27
مولوی فایل دوم
2017-08-27
مولوی فایل سوم
2018-01-01
قصیده
2018-02-04
سیذارتا و کماله
2018-02-18
فریاد
2018-02-24
اجرای نمایشی بخشی از کتاب دن آرام
2018-02-25
تولد استاد ابتهاج
2018-02-28
خورخه لوئیس بورخس
2019-06-01
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش اوب
2019-06-03
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش دوم
2019-06-06
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش سوم
2019-06-08
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش چهارم
2019-06-12
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش پنجم
2019-06-15
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش ششم
2019-07-01
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش هفتم
2019-07-19
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش هشتم
2019-08-04
مثنوی معنوی-دفتر اول-بخش دهم
2019-08-06
مسخ پیکتور
2019-09-10
Ferdowsi_Podcast.mp3
2019-09-18
Masnavi Manavi-Daftare avval-Bakhsh011.mp3
2019-09-23
Masnavi Manavi-Daftare avval-Bakhsh012.mp3
2019-10-11
Masnavi Manavi-Daftare avval-Bakhsh013.mp3
2019-11-14
Masnavi Manavi-Daftare avval-Bakhsh014
2019-11-14
مثنوی معنوی دفتر اول بخش چهاردهم
2019-12-25
مثنوی معنوی دفتر اول بخش پانزدهم
2020-02-20
Jaygahe Zan
2020-04-21
پادکست شماره یک-سادگی های معمولی
2020-04-22
پادکست شماره 2
2020-04-23
سادگی های معمولی-مادکست شماره 3
2020-04-24
سادگی های معمولی پادکست 4
2020-04-25
سادگی های معمولی-پادکست 5
2020-04-26
سادگی های معمولی-پادکست 6
2020-04-28
سادگی های معمولی-پادکست 7
2020-04-28
سادگی های معمولی-پادکست 8
2020-05-01
سادگی های معمولی-پادکست 9
2020-05-09
سادگی های معمولی-پادکست 10
2020-05-19
سادگی های معمولی-پادکست 11
2020-05-19
هفت پیکر-شنبه شب گنبد اول-بخش یکم
2020-05-19
هفت پیکر-شنبه شب گنبد اول-بخش دوم
2020-05-19
هفت پیکر-شنبه شب گنبد اول-بخش سوم
2020-05-22
سادگی های معمولی-پادکست 12
2020-05-23
سادگی های معمولی-پادکست 13
2020-05-28
سادگی های معمولی-پادکست 14
2020-06-14
رند حافظ یا حافظ رند
2020-06-20
هفت پیکر-روز یکشنبه
2020-07-04
منظومه موش و گربه
2020-07-07
سادگی های معمولی پادکست 15
2020-07-08
معرفی کتاب بودا
2020-07-15
سادگی های معنولی-پادکست 16
2020-07-20
سادگی های معمولی-پادکست 17
2020-10-17
استادسیس
2020-10-21
جنگ های ایران و روم در دوره اشکانیان قسمت اول
2020-10-21
جنگ های ایران و روم در دوره اشکانیان قسمت دوم
2020-10-27
پانته آ-کوروش کبیر
2020-10-29
کوروش-بخش اول
2020-11-01
کوروش کبیر-بخش دوم
2020-11-04
کوروش بزرگ-قسمت سوم
2020-11-07
کوروش بزرگ قسمت چهارم
2020-11-08
کوروش بزرگ-قسمت پنجم
2020-11-15
کورش بزرگ-بخش ششم
2020-11-29
لیلا، دختر ایرانی-بخش ول
2020-11-29
لیلا، دختر ایرانی-بخش دوم
2020-11-30
نفرین طلا
2020-12-03
مثنوی معنوی دفتر اول بخش شانزدهم
2020-12-06
مرد چنگی
2020-12-07
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش هفدهم
2020-12-28
نوستالژی
2021-01-11
مثنوی معنوی دفتر اول بخش هجدهم
2021-01-31
سعدی سخنگوی وجدان آکاه ایرانی-بخش اول
2021-01-31
سعدی سخنگوی وجدان آکاه ایرانی-بخش دوم
2021-02-05
گلستان سعدی باب اول-حکایت 1
2021-02-07
خیام-بخش اول
2021-02-07
خیام-بخش دوم
2021-02-07
گلستان سعدی باب اول.حکایت2
2021-02-15
حکایت 3 باب1 گلستان
2021-02-16
مثنوی معنوی - دفتر اول بخش نوزدهم
2021-02-17
مولوی ، زمان کندن از خود با جهشهای وجد و سماع بخش اول
2021-02-17
مولوی ، زمان کندن از خود با جهشهای وجد و سماع بخش دوم
2021-02-17
مولوی ، زمان کندن از خود با جهشهای وجد و سماع بخش سوم
2021-02-20
مدح و مدیحه سرایی حافظ
2021-02-21
گلستان سعدی باب اول حکایت چهارم
2021-02-24
مثنوی معنوی دفتر اول فایل بیستم
2021-05-07
سوگ سیاوش-پیشگفتار
2021-05-07
سوگ سیاوش-پیشگفتار

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2016-01-11
Podcast
2016-01-11
Podcast
2016-01-12
Podcast
2016-01-12
مقدمه
2016-01-13
Podcast
2016-01-16
Podcast
2016-01-17
Podcast
2016-01-18
Sپیشگفتار
2016-01-18
بخش اول
2016-01-18
بخش دوم
2016-01-18
بخش سوم
2016-01-18
بخش چهارم
2016-01-18
بخش پنجم
2016-01-18
بخش ششم
2016-01-19
2016-01-21
Podcast
2016-02-08
2016-02-28
Podcast
2016-03-28
2016-04-11
پیشگفتار
2016-04-12
فابل نمونه
2016-04-12
بخش اول
2016-04-12
بخش دوم
2016-04-12
بخش سوم
2016-04-12
بخش چهارم
2016-04-12
بخش پنجم
2016-04-28
ساقی نامه
2016-04-28
تراک اول
2016-04-28
تراک دوم
2016-04-28
تراک سوم
2016-04-28
تراک چهارم
2016-04-28
تراک پنجم
2016-05-09
Podcast
2016-05-21
Podcast
2016-06-28
Podcast
2016-07-18
Podcast
2016-10-06
سرآغاز
2016-10-06
آشنایی قیس و لیلی
2016-10-08
شتافتن قیس به دیدن لیلی در فردای آن روز
2016-10-09
چهارم-در بوته امتحان گداختن لیلی، قیس را
2016-10-09
پنجم-عهد وف بستن لیلی با قیس
2016-10-09
ششم-خبر یلفتن پدر مجنون از عشق او به لیلی
2016-10-09
هفتم-بدگویی کردن غمازان نزد لیلی از مجنون
2016-10-13
بخش هشتم-با خبر شدن قبیلهٔ لیلی ...
2016-10-13
بخش نهم-سیاست کردن پدر لیلی وی را...
2016-10-13
بخش دهم-شکایت بردن پدر لیلی...
2016-10-13
بخش یازدهم-رفتن پدر و اعیان قبیلهٔ مجنون...
2016-10-13
بخش دوازدهم-ملاقات کردن مجنون، لیلی...
2016-10-17
بخش اول
2016-10-17
بخش دوم
2016-10-19
بخش ۱۳ - وصف تابستان و به سفر حج رفتن لیلی و همراه شدن مجنون با قافلهٔ وی
2016-10-19
بخش ۱۴ - عاشق شدن جوانی از ثقیف به لیلی و نکاح کردن آن دو
2016-10-19
بخش ۱۵ - شنیدن مجنون شوهر کردن لیلی را
2016-10-19
بخش ۱۶ - نامه نوشتن لیلی به مجنون
2016-10-19
بخش ۱۷ - بیمار شدن شوهر لیلی و وفات یافتن وی
2016-10-23
بخش ۱۸ - شکستن لیلی کاسهٔ مجنون را و رقص کردن وی از ذوق آن
2016-10-23
بخش ۱۹ - در انتظار لیلی ایستادن مجنون و آشیان کردن مرغ بر سر وی
2016-10-23
بخش ۲۰ - مرگ مجنون
2016-10-23
بخش ۲۱ - وصف خزان و مرگ لیلی
2016-10-23
بخش ۲۲ - در ختم کتاب و خاتمهٔ خطاب
2016-11-03
پیشگفتار
2017-02-28
بخش اول
2017-02-28
بخش دوم
2017-04-25
بازگشت کشتی
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش اول
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش دوم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش سوم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش چهارم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش پنجم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش ششم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش هفتم
2017-06-18
باغ پیامبر-بخش هشتم
2017-07-17
بخش هفتم
2017-08-27
مولوی-فایل اول
2017-08-27
مولوی فایل دوم
2017-08-27
مولوی فایل سوم
2018-01-01
قصیده
2018-02-04
سیذارتا و کماله
2018-02-18
فریاد
2018-02-24
اجرای نمایشی بخشی از کتاب دن آرام
2018-02-25
تولد استاد ابتهاج
2018-02-28
خورخه لوئیس بورخس
2019-06-01
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش اوب
2019-06-03
مثنوی معنوی-دفتر اول بخش دوم