کرنر
Category Sports
Published June 20, 2020
Episodes 26

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست فوتبال ایران

Available Episodes

2018-04-15
کرنر - قسمت اول؛ پروفسور برانکو
2018-04-23
کرنر - قسمت دوم؛ در حسرت جام
2018-04-30
کرنر - قسمت سوم؛ صعودی برای سقوط؟!
2018-05-09
کرنر - قسمت چهارم؛ طلایی به ارزش فلز
2018-05-16
کرنر - قسمت پنجم؛ شیر زنان پارسی
2018-06-15
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز اول
2018-06-16
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز دوم
2018-06-17
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز سوم
2018-06-18
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز چهارم
2018-06-19
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز پنجم
2018-06-20
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز ششم
2018-06-21
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز هفتم
2018-06-22
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز هشتم
2018-06-23
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز نهم
2018-06-24
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز دهم
2018-06-25
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز یازدهم
2018-06-26
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز دوازدهم
2018-06-27
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز سیزدهم
2018-06-28
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز چهاردهم
2018-07-01
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز پانزدهم
2018-07-05
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز شانزدهم - مرحله یک هشتم نهایی
2018-07-08
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز هفدهم - مرحله یک چهارم نهایی
2018-07-10
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز هجدهم - گفتگو با وحید نمازی
2018-07-12
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز نوزدهم - مرحله نیمه نهایی
2018-07-16
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز بیستم - فینال
2018-07-16
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز بیستم - فینال

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-04-15
کرنر - قسمت اول؛ پروفسور برانکو
2018-04-23
کرنر - قسمت دوم؛ در حسرت جام
2018-04-30
کرنر - قسمت سوم؛ صعودی برای سقوط؟!
2018-05-09
کرنر - قسمت چهارم؛ طلایی به ارزش فلز
2018-05-16
کرنر - قسمت پنجم؛ شیر زنان پارسی
2018-06-15
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز اول
2018-06-16
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز دوم
2018-06-17
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز سوم
2018-06-18
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز چهارم
2018-06-19
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز پنجم
2018-06-20
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز ششم
2018-06-21
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز هفتم
2018-06-22
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز هشتم
2018-06-23
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز نهم
2018-06-24
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز دهم
2018-06-25
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز یازدهم
2018-06-26
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز دوازدهم
2018-06-27
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز سیزدهم
2018-06-28
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز چهاردهم
2018-07-01
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز پانزدهم
2018-07-05
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز شانزدهم - مرحله یک هشتم نهایی
2018-07-08
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز هفدهم - مرحله یک چهارم نهایی
2018-07-10
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز هجدهم - گفتگو با وحید نمازی
2018-07-12
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز نوزدهم - مرحله نیمه نهایی
2018-07-16
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز بیستم - فینال
2018-07-16
کرنر - ویژه برنامه جام جهانی 2018 / روز بیستم - فینال

Latest Episode