یادداشت های امیر اسدالله عَلَم
Category Arts
Published April 23, 2021
Episodes 51

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یادداشت های امیر اسدالله عَلَم از اول اردیبهشت ۱۳۴۶ آغاز می شود. او ( که در آن زمان وزیر دربار بود) انگیزه نوشتن را ثبت در تاریخ گفته. نظرات علم حاوی حب و بغض های فراوان در مورد نزدیکان و رقبای شخصی خودش است و برخی معتقدند لحن بسیار ستایش آمیزی که از شاه دارد، بی ربط به ترسش از افتادن یادداشت ها به دست ساواک نیست. یادداشت های علم توسط علینقی عالیخانی ویراسته شده. او مدعیست تنها در موارد بسیار اندکی برخی نام ها را (جهت حفظ آبرو یا امنیت) حذف کرده. در هر اپیزود یادداشت های مربوط به یک ماه منتشر خواهند شد

Available Episodes

2020-07-03
خاطرات اسدالله علم. اردیبهشت ۱۳۴۶
2020-07-09
خاطرات امیر اسدالله علم. خرداد ۱۳۴۶
2020-07-16
خاطرات امیر اسدالله علم. تیر ۱۳۴۶
2020-07-23
خاطرات امیر اسدالله علم. مرداد ۱۳۴۶
2020-07-30
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۶
2020-08-06
خاطرات امیر اسدالله علم. مهر ۱۳۴۶
2020-08-13
خاطرات امیر اسدالله علم. آبان ۱۳۴۶
2020-08-21
خاطرات امیراسدلله علم. آذر ۱۳۴۶
2020-08-28
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۶
2020-09-04
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن ۱۳۴۶
2020-09-11
خاطرات امیر اسدالله علم. اسفند ۱۳۴۶
2020-09-18
خاطرات امیر اسدالله علم. فروردین ۱۳۴۷
2020-09-25
خاطرات امیراسدالله علم. اردیبهشت ۱۳۴۷
2020-10-02
خاطرات امیراسدالله علم. خرداد ۱۳۴۷
2020-10-09
خاطرات امير اسدالله علم. تير۱۳۴۷
2020-10-16
خاطرات امیر اسدالله علم. مرداد ۱۳۴۷
2020-10-23
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۷
2020-10-30
خاطرات امیر اسدالله علم. مهر ۱۳۴۷
2020-11-04
خاطرات امیر اسدالله علم. آبان ۱۳۴۷
2020-11-11
خاطرات امیر اسدالله علم. آذر ۱۳۴۷
2020-11-18
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۷
2020-11-26
ضمیمه شماره صفر- توضیحاتی در مورد یادداشت‌های علم
2020-12-02
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن ۱۳۴۷
2020-12-09
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن و اسفند ۱۳۴۷
2020-12-16
خاطرات امیر اسدالله علم. فروردین ۱۳۴۸
2020-12-23
خاطرات امیر اسدالله علم. اردیبهشت ۱۳۴۸
2021-01-01
خاطرات امیر اسدالله علم. خرداد ۱۳۴۸
2021-01-07
خاطرات امیر اسدالله علم. تیر ۱۳۴۸
2021-01-13
خاطرات امیر اسدالله علم. مرداد ۱۳۴۸
2021-01-27
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۸
2021-02-05
خاطرات امیر اسدالله علم. مهر ۱۳۴۸
2021-02-11
خاطرات امیر اسدالله علم. آبان ۱۳۴۸
2021-02-18
خاطرات امیر اسدالله علم. آذر ۱۳۴۸. پارهٔ نخستین
2021-02-24
خاطرات امیر اسدالله علم. آذر ۱۳۴۸. پارهٔ نهایی
2021-03-05
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۸. پاره نخست
2021-03-12
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۸. پاره نهایی
2021-03-20
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن ۱۳۴۸. پاره نخست
2021-03-26
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن ۱۳۴۸. پاره نهایی
2021-04-01
خاطرات امیر اسدالله علم. اسفند ۱۳۴۸
2021-04-14
خاطرات امیر اسدالله علم. فروردین ۱۳۴۹
2021-04-23
خاطرات امیر اسدالله علم. فروردین ۱۳۴۹. پاره نهایی
2021-05-06
خاطرات امیر اسدالله علم. اردیبهشت ۱۳۴۹
2021-05-15
خاطرات امیر اسدالله علم. خرداد ۱۳۴۹. پاره نخست
2021-05-28
خاطرات امیر اسدالله علم. خرداد ۱۳۴۹. پاره نهایی
2021-06-03
خاطرات امیر اسدالله علم. تیر ۱۳۴۹
2021-06-11
خاطرات امیر اسدالله علم. مرداد ۱۳۴۹
2021-07-02
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۹. پاره نخستین
2021-07-09
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۹. پاره نهایی
2021-07-23
خاطرات امیر اسدالله علم. مهر و آبان ۱۳۴۹
2021-07-30
خاطرات امیر اسدالله علم. آذر ۱۳۴۹
2021-08-12
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۹. پاره نخست

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-03
خاطرات اسدالله علم. اردیبهشت ۱۳۴۶
2020-07-09
خاطرات امیر اسدالله علم. خرداد ۱۳۴۶
2020-07-16
خاطرات امیر اسدالله علم. تیر ۱۳۴۶
2020-07-23
خاطرات امیر اسدالله علم. مرداد ۱۳۴۶
2020-07-30
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۶
2020-08-06
خاطرات امیر اسدالله علم. مهر ۱۳۴۶
2020-08-13
خاطرات امیر اسدالله علم. آبان ۱۳۴۶
2020-08-21
خاطرات امیراسدلله علم. آذر ۱۳۴۶
2020-08-28
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۶
2020-09-04
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن ۱۳۴۶
2020-09-11
خاطرات امیر اسدالله علم. اسفند ۱۳۴۶
2020-09-18
خاطرات امیر اسدالله علم. فروردین ۱۳۴۷
2020-09-25
خاطرات امیراسدالله علم. اردیبهشت ۱۳۴۷
2020-10-02
خاطرات امیراسدالله علم. خرداد ۱۳۴۷
2020-10-09
خاطرات امير اسدالله علم. تير۱۳۴۷
2020-10-16
خاطرات امیر اسدالله علم. مرداد ۱۳۴۷
2020-10-23
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۷
2020-10-30
خاطرات امیر اسدالله علم. مهر ۱۳۴۷
2020-11-04
خاطرات امیر اسدالله علم. آبان ۱۳۴۷
2020-11-11
خاطرات امیر اسدالله علم. آذر ۱۳۴۷
2020-11-18
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۷
2020-11-26
ضمیمه شماره صفر- توضیحاتی در مورد یادداشت‌های علم
2020-12-02
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن ۱۳۴۷
2020-12-09
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن و اسفند ۱۳۴۷
2020-12-16
خاطرات امیر اسدالله علم. فروردین ۱۳۴۸
2020-12-23
خاطرات امیر اسدالله علم. اردیبهشت ۱۳۴۸
2021-01-01
خاطرات امیر اسدالله علم. خرداد ۱۳۴۸
2021-01-07
خاطرات امیر اسدالله علم. تیر ۱۳۴۸
2021-01-13
خاطرات امیر اسدالله علم. مرداد ۱۳۴۸
2021-01-27
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۸
2021-02-05
خاطرات امیر اسدالله علم. مهر ۱۳۴۸
2021-02-11
خاطرات امیر اسدالله علم. آبان ۱۳۴۸
2021-02-18
خاطرات امیر اسدالله علم. آذر ۱۳۴۸. پارهٔ نخستین
2021-02-24
خاطرات امیر اسدالله علم. آذر ۱۳۴۸. پارهٔ نهایی
2021-03-05
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۸. پاره نخست
2021-03-12
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۸. پاره نهایی
2021-03-20
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن ۱۳۴۸. پاره نخست
2021-03-26
خاطرات امیر اسدالله علم. بهمن ۱۳۴۸. پاره نهایی
2021-04-01
خاطرات امیر اسدالله علم. اسفند ۱۳۴۸
2021-04-14
خاطرات امیر اسدالله علم. فروردین ۱۳۴۹
2021-04-23
خاطرات امیر اسدالله علم. فروردین ۱۳۴۹. پاره نهایی
2021-05-06
خاطرات امیر اسدالله علم. اردیبهشت ۱۳۴۹
2021-05-15
خاطرات امیر اسدالله علم. خرداد ۱۳۴۹. پاره نخست
2021-05-28
خاطرات امیر اسدالله علم. خرداد ۱۳۴۹. پاره نهایی
2021-06-03
خاطرات امیر اسدالله علم. تیر ۱۳۴۹
2021-06-11
خاطرات امیر اسدالله علم. مرداد ۱۳۴۹
2021-07-02
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۹. پاره نخستین
2021-07-09
خاطرات امیر اسدالله علم. شهریور ۱۳۴۹. پاره نهایی
2021-07-23
خاطرات امیر اسدالله علم. مهر و آبان ۱۳۴۹
2021-07-30
خاطرات امیر اسدالله علم. آذر ۱۳۴۹
2021-08-12
خاطرات امیر اسدالله علم. دی ۱۳۴۹. پاره نخست

Latest Episode