یه بالش پر قصه
Published April 27, 2021
Episodes 44

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قصه‌های قشنگ و آموزنده و کوتاه برای بچه‌های خوشگل و ملوس که می‌خوان بخوابن و خوابای خوب ببینن

Available Episodes

2021-02-01
قوقول خان
2021-02-02
گرگ و شیر و روباه
2021-02-03
هدهد و خانوم گلابی
2021-02-04
کندوی خانوم طلا
2021-02-05
خانوم گاوه و مشکل چاقی
2021-02-06
موشموشک و خانوم زاغالو
2021-02-07
دوست مارمولک کجا رفت
2021-02-08
نصف نصف نصفه‌ی لقمه
2021-02-09
پسته‌ی دهن‌بسته
2021-02-10
آقا کمده
2021-02-11
از چی بترسم از چی نترسم
2021-02-12
دوست کوچیک من
2021-02-13
اژدهای کوچولوی خال‌خالی
2021-02-14
قرمزی
2021-02-15
اًبی نادوون
2021-02-16
آقا فلفلی
2021-02-16
آقا فیل پرزور
2021-02-18
آقا موشه
2021-02-19
عنکبوت پادراز
2021-02-20
عنکبوت پُرکار
2021-02-21
آشتی آشتی
2021-02-22
بوبیِِ بووگندوو
2021-02-23
درسی برای موش
2021-02-24
دختر نارنج پسر سینی
2021-02-26
دُرنا کوچولوو
2021-02-27
دکمه‌ی بازیگووش
2021-02-27
غولچه و دختر بادوم
2021-02-28
قورباغه‌ی خجالتی
2021-03-01
گوریل نارگیلی
2021-03-02
هلوی خوش‌مزه
2021-03-03
کوتوله‌ی ناقلا و غول دندون‌طلا
2021-04-27
مهمونی
2021-04-28
مهربون‌ترین شیر دنیا
2021-04-29
نخودک تنبل
2021-04-30
پری هفت‌آسمون
2021-05-01
پروانه‌ی سفید
2021-05-02
پشمالو
2021-05-03
ساعت دیواری و کتری
2021-05-04
سفر دور و دراز
2021-05-05
سه تا دوست
2021-05-06
صداهای شب
2021-05-07
سیب کال
2021-05-08
سلطان برنجک
2021-05-09
زنبورک وزوزی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-02-01
قوقول خان
2021-02-02
گرگ و شیر و روباه
2021-02-03
هدهد و خانوم گلابی
2021-02-04
کندوی خانوم طلا
2021-02-05
خانوم گاوه و مشکل چاقی
2021-02-06
موشموشک و خانوم زاغالو
2021-02-07
دوست مارمولک کجا رفت
2021-02-08
نصف نصف نصفه‌ی لقمه
2021-02-09
پسته‌ی دهن‌بسته
2021-02-10
آقا کمده
2021-02-11
از چی بترسم از چی نترسم
2021-02-12
دوست کوچیک من
2021-02-13
اژدهای کوچولوی خال‌خالی
2021-02-14
قرمزی
2021-02-15
اًبی نادوون
2021-02-16
آقا فلفلی
2021-02-16
آقا فیل پرزور
2021-02-18
آقا موشه
2021-02-19
عنکبوت پادراز
2021-02-20
عنکبوت پُرکار
2021-02-21
آشتی آشتی
2021-02-22
بوبیِِ بووگندوو
2021-02-23
درسی برای موش
2021-02-24
دختر نارنج پسر سینی
2021-02-26
دُرنا کوچولوو
2021-02-27
دکمه‌ی بازیگووش
2021-02-27
غولچه و دختر بادوم
2021-02-28
قورباغه‌ی خجالتی
2021-03-01
گوریل نارگیلی
2021-03-02
هلوی خوش‌مزه
2021-03-03
کوتوله‌ی ناقلا و غول دندون‌طلا
2021-04-27
مهمونی
2021-04-28
مهربون‌ترین شیر دنیا
2021-04-29
نخودک تنبل
2021-04-30
پری هفت‌آسمون
2021-05-01
پروانه‌ی سفید
2021-05-02
پشمالو
2021-05-03
ساعت دیواری و کتری
2021-05-04
سفر دور و دراز
2021-05-05
سه تا دوست
2021-05-06
صداهای شب
2021-05-07
سیب کال
2021-05-08
سلطان برنجک
2021-05-09
زنبورک وزوزی

Latest Episode