یونگ نگار
Published December 30, 2020
Episodes 59

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

روانشناسی تحلیلی http://t.me/jungnegar https://instagram.com/_u/jungnegar

Available Episodes

2020-12-30
روانشناسی یوگای کندالینی
2020-11-18
روانشناسی و علوم غیبی
2020-10-14
تیپ های روانشناختی
2020-09-09
سفر بر روی آب های بی نقشه
2020-08-20
سفر قهرمانی زن Heroins Journey
2020-07-26
همزمانی - ردپای سلف
2020-07-15
تخیل فعال - راهی برای ورود به سرزمین ناخودآگاه
2020-07-01
تحلیل خواب و رویا
2020-06-17
چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر - قسمت دوم
2020-06-09
چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر - قسمت اول
2020-05-27
سفر قهرمان
2020-05-20
الهه ی کیمیاگر
2020-05-12
الهه های آسیب پذیر
2020-05-05
الهه های باکره
2020-04-29
خدایان پسر ۲
2020-04-23
خدایان پسر
2020-04-18
خدایان پدر
2020-04-13
ایگو - سلف و آنیما
2020-04-09
بحران معنا
2020-04-07
سرزمین ناخودآگاه
2020-04-06
فرید و مهدیه
2020-04-06
نرگس و یونس
2020-04-06
سهراب و فریبا
2020-04-06
خانواده عماد
2020-04-06
سولماز
2020-04-06
صنم و داریوش
2020-04-06
نوروز
2020-04-06
آریا
2020-04-06
دل آرام
2020-04-06
کامران و نادیا
2020-04-06
آنیما و آنیموس ۳
2020-04-06
آنیما و آنیموس ۲
2020-04-06
آنیما و آنیموس ۱
2020-04-06
از رنج تا گنج با جیمز هالیس
2020-04-06
عقده های پلی کرات و مدونا هور
2020-04-06
روژین
2020-04-06
عقده ژوکاست و عقده دون ژوان
2020-04-06
عقده حقارت
2020-04-06
عقده ادیپ و عقده کرونوس
2020-04-06
عقده پدر
2020-04-06
عقده مادر
2020-04-06
عقده ۳
2020-04-06
عقده ۲
2020-04-06
عقده۱
2020-04-06
میان پرده
2020-04-06
جواد
2020-04-06
هما
2020-04-06
ادیب
2020-04-06
ارغوان
2020-04-06
جمشید
2020-04-06
بهرام
2020-04-06
ترنم
2020-04-06
سیروس
2020-04-06
رعنا
2020-04-06
آزاد
2020-04-05
سایه ۳
2020-04-05
سایه 2
2020-04-05
سایه ۱
2020-04-05
معرفی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-12-30
روانشناسی یوگای کندالینی
2020-11-18
روانشناسی و علوم غیبی
2020-10-14
تیپ های روانشناختی
2020-09-09
سفر بر روی آب های بی نقشه
2020-08-20
سفر قهرمانی زن Heroins Journey
2020-07-26
همزمانی - ردپای سلف
2020-07-15
تخیل فعال - راهی برای ورود به سرزمین ناخودآگاه
2020-07-01
تحلیل خواب و رویا
2020-06-17
چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر - قسمت دوم
2020-06-09
چهارشنبه ساعت سه بعد از ظهر - قسمت اول
2020-05-27
سفر قهرمان
2020-05-20
الهه ی کیمیاگر
2020-05-12
الهه های آسیب پذیر
2020-05-05
الهه های باکره
2020-04-29
خدایان پسر ۲
2020-04-23
خدایان پسر
2020-04-18
خدایان پدر
2020-04-13
ایگو - سلف و آنیما
2020-04-09
بحران معنا
2020-04-07
سرزمین ناخودآگاه
2020-04-06
فرید و مهدیه
2020-04-06
نرگس و یونس
2020-04-06
سهراب و فریبا
2020-04-06
خانواده عماد
2020-04-06
سولماز
2020-04-06
صنم و داریوش
2020-04-06
نوروز
2020-04-06
آریا
2020-04-06
دل آرام
2020-04-06
کامران و نادیا
2020-04-06
آنیما و آنیموس ۳
2020-04-06
آنیما و آنیموس ۲
2020-04-06
آنیما و آنیموس ۱
2020-04-06
از رنج تا گنج با جیمز هالیس
2020-04-06
عقده های پلی کرات و مدونا هور
2020-04-06
روژین
2020-04-06
عقده ژوکاست و عقده دون ژوان
2020-04-06
عقده حقارت
2020-04-06
عقده ادیپ و عقده کرونوس
2020-04-06
عقده پدر
2020-04-06
عقده مادر
2020-04-06
عقده ۳
2020-04-06
عقده ۲
2020-04-06
عقده۱
2020-04-06
میان پرده
2020-04-06
جواد
2020-04-06
هما
2020-04-06
ادیب
2020-04-06
ارغوان
2020-04-06
جمشید
2020-04-06
بهرام
2020-04-06
ترنم
2020-04-06
سیروس
2020-04-06
رعنا
2020-04-06
آزاد
2020-04-05
سایه ۳
2020-04-05
سایه 2
2020-04-05
سایه ۱
2020-04-05
معرفی

Latest Episode