یک زن
Published August 25, 2020
Episodes 41

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

یک زن رسانه تخصصی بهداشت و سلامت زنان با موضوعات بارداری، مشکلات ناباروری، زایمان و رشد و نگهداری فرزند است که با استفاده از اپلیکیشن موبایل، وب سایت و صفحات خود در شبکه های اجتماعی با مخاطبین خود (خانم ها در کلیه گروه های سنی بعد از بلوغ) در ارتباط است.

Available Episodes

2019-12-08
هفته اول بارداری
2019-12-11
هفته دوم بارداری
2019-12-16
هفته سوم بارداری
2019-12-18
هفته چهارم بارداری
2019-12-22
هفته پنجم بارداری
2019-12-25
هفته ششم بارداری
2019-12-29
هفته هفتم بارداری
2020-01-01
هفته هشتم بارداری
2020-01-05
هفته نهم بارداری
2020-01-11
هفته دهم بارداری
2020-01-20
هفته یازدهم بارداری
2020-01-22
هفته دوازدهم بارداری
2020-01-26
هفته سیزدهم بارداری
2020-01-28
هفته چهاردهم بارداری
2020-02-02
هفته پانزدهم بارداری
2020-02-08
هفته شانزدهم بارداری
2020-02-10
هفته هفدهم بارداری
2020-02-12
هفته هجدهم بارداری
2020-02-16
هفته نوزدهم بارداری
2020-02-23
هفته بیستم بارداری
2020-03-02
هفته بیست و یکم بارداری
2020-04-19
هفته بیست و دوم بارداری
2020-04-22
هفته بیست و سوم بارداری
2020-05-02
هفته بیست و چهارم بارداری
2020-05-12
هفته بیست و پنجم بارداری
2020-06-14
هفته بیست و ششم بارداری
2020-06-20
هفته بیست و هفتم بارداری
2020-06-23
هفته بیست و هشتم بارداری
2020-06-27
هفته بیست و نهم بارداری
2020-07-04
هفته سی‌ام بارداری
2020-07-06
هفته سی و یکم بارداری
2020-07-13
هفته سی و دوم بارداری
2020-07-15
هفته سی و سوم بارداری
2020-07-19
هفته سی و چهارم بارداری
2020-07-22
هفته سی و پنجم بارداری
2020-08-02
هفته سی و ششم بارداری
2020-08-05
هفته سی و هفتم بارداری
2020-08-11
هفته سی و هشتم بارداری
2020-08-17
هفته سی و نهم بارداری
2020-08-25
هفته چهلم بارداری
2020-08-25
هفته چهلم بارداری

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-12-08
هفته اول بارداری
2019-12-11
هفته دوم بارداری
2019-12-16
هفته سوم بارداری
2019-12-18
هفته چهارم بارداری
2019-12-22
هفته پنجم بارداری
2019-12-25
هفته ششم بارداری
2019-12-29
هفته هفتم بارداری
2020-01-01
هفته هشتم بارداری
2020-01-05
هفته نهم بارداری
2020-01-11
هفته دهم بارداری
2020-01-20
هفته یازدهم بارداری
2020-01-22
هفته دوازدهم بارداری
2020-01-26
هفته سیزدهم بارداری
2020-01-28
هفته چهاردهم بارداری
2020-02-02
هفته پانزدهم بارداری
2020-02-08
هفته شانزدهم بارداری
2020-02-10
هفته هفدهم بارداری
2020-02-12
هفته هجدهم بارداری
2020-02-16
هفته نوزدهم بارداری
2020-02-23
هفته بیستم بارداری
2020-03-02
هفته بیست و یکم بارداری
2020-04-19
هفته بیست و دوم بارداری
2020-04-22
هفته بیست و سوم بارداری
2020-05-02
هفته بیست و چهارم بارداری
2020-05-12
هفته بیست و پنجم بارداری
2020-06-14
هفته بیست و ششم بارداری
2020-06-20
هفته بیست و هفتم بارداری
2020-06-23
هفته بیست و هشتم بارداری
2020-06-27
هفته بیست و نهم بارداری
2020-07-04
هفته سی‌ام بارداری
2020-07-06
هفته سی و یکم بارداری
2020-07-13
هفته سی و دوم بارداری
2020-07-15
هفته سی و سوم بارداری
2020-07-19
هفته سی و چهارم بارداری
2020-07-22
هفته سی و پنجم بارداری
2020-08-02
هفته سی و ششم بارداری
2020-08-05
هفته سی و هفتم بارداری
2020-08-11
هفته سی و هشتم بارداری
2020-08-17
هفته سی و نهم بارداری
2020-08-25
هفته چهلم بارداری
2020-08-25
هفته چهلم بارداری

Latest Episode