Hafez Artistry - هنر حافظ
Category Arts
Published December 25, 2020
Episodes 36

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

حافظ بخونیم و از خوندنش لذت ببریم :) لطفاً پیشنهادات و انتقادات و نکته‌های خودتون رو توی توییتر و ایستاگرام بهمون بگین. @hafezartistry اگه دوس داشتین توی سایت «حامی باش» ازمون حمایت کنین.

Available Episodes

2020-02-21
قسمت 01 - سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
2020-03-09
قسمت 02 - زاهد خلوت‌نشین دوش به میخانه شد
2020-03-23
قسمت 03 - دست در حلقۀ آن زلف دوتا نتوان کرد
2020-04-06
قسمت 04 - راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
2020-04-22
قسمت 05 -یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مغور
2020-05-06
قسمت 06 - دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
2020-05-26
قسمت 07 -سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم
2020-06-09
قسمت 08 - فاش می‌گویم و از گفتۀ خود دلشادم
2020-06-23
قسمت 09 - کس نیست که افتادۀ آن زلف دوتا نیست
2020-07-07
قسمت 10 - جز آستان توام در جهان پناهی نیست
2020-07-21
قسمت 11 - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
2020-08-04
قسمت 12 - دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده
2020-08-18
قسمت 13 - بنال بلبل اگر با منت سر یاری است
2020-09-01
قسمت 14 - گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
2020-09-15
قسمت 15 - ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
2020-09-29
قسمت 16 - دل از من برد و روی از من نهان کرد
2020-10-13
قسمت 17 - سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
2020-10-27
قسمت 18 - سمن‌بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
2020-11-10
قسمت 19 - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
2020-11-24
قسمت 20 - راهی‌ست راه عشق که هیچش کناره نیست
2020-12-09
قسمت 21 - رواق منظر چشم من آشیانۀ توست
2020-12-25
قسمت 22 - طفیل هستی عشقند آدمی و پری
2021-01-05
قسمت 23 - روشنی طلعت تو ماه ندارد
2021-01-20
قسمت 24 - زلفت هزار دل به یکی تاره مو ببست
2021-02-02
قسمت 25 - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
2021-02-16
قسمت 26 - خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم
2021-03-02
قسمت 27 - سحرم دولت بیدار به بالین آمد
2021-03-17
قسمت 28 - صبا به تهنیت پیر می‌فروش آمد
2021-03-30
قسمت 29 - نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
2021-04-14
قسمت 30 - هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک
2021-05-03
قسمت 31 - بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
2021-05-13
قسمت 32 - ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
2021-05-29
قسمت 33 - حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
2021-06-10
قسمت 34 - ای پیک راستان خبر سرو ما بگو
2021-07-14
قسمت 35 - زان یار دلنوازم شکری‌ست با شکایت
2021-07-29
قسمت 36 - طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-02-21
قسمت 01 - سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
2020-03-09
قسمت 02 - زاهد خلوت‌نشین دوش به میخانه شد
2020-03-23
قسمت 03 - دست در حلقۀ آن زلف دوتا نتوان کرد
2020-04-06
قسمت 04 - راهی بزن که آهی بر ساز آن توان زد
2020-04-22
قسمت 05 -یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مغور
2020-05-06
قسمت 06 - دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم
2020-05-26
قسمت 07 -سال‌ها پیروی مذهب رندان کردم
2020-06-09
قسمت 08 - فاش می‌گویم و از گفتۀ خود دلشادم
2020-06-23
قسمت 09 - کس نیست که افتادۀ آن زلف دوتا نیست
2020-07-07
قسمت 10 - جز آستان توام در جهان پناهی نیست
2020-07-21
قسمت 11 - خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
2020-08-04
قسمت 12 - دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده
2020-08-18
قسمت 13 - بنال بلبل اگر با منت سر یاری است
2020-09-01
قسمت 14 - گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس
2020-09-15
قسمت 15 - ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
2020-09-29
قسمت 16 - دل از من برد و روی از من نهان کرد
2020-10-13
قسمت 17 - سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی
2020-10-27
قسمت 18 - سمن‌بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند
2020-11-10
قسمت 19 - صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را
2020-11-24
قسمت 20 - راهی‌ست راه عشق که هیچش کناره نیست
2020-12-09
قسمت 21 - رواق منظر چشم من آشیانۀ توست
2020-12-25
قسمت 22 - طفیل هستی عشقند آدمی و پری
2021-01-05
قسمت 23 - روشنی طلعت تو ماه ندارد
2021-01-20
قسمت 24 - زلفت هزار دل به یکی تاره مو ببست
2021-02-02
قسمت 25 - زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست
2021-02-16
قسمت 26 - خرّم آن روز کز این منزل ویران بروم
2021-03-02
قسمت 27 - سحرم دولت بیدار به بالین آمد
2021-03-17
قسمت 28 - صبا به تهنیت پیر می‌فروش آمد
2021-03-30
قسمت 29 - نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد
2021-04-14
قسمت 30 - هزار دشمنم ار می‌کنند قصد هلاک
2021-05-03
قسمت 31 - بازآی و دل تنگ مرا مونس جان باش
2021-05-13
قسمت 32 - ساقی بیار باده که ماه صیام رفت
2021-05-29
قسمت 33 - حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت
2021-06-10
قسمت 34 - ای پیک راستان خبر سرو ما بگو
2021-07-14
قسمت 35 - زان یار دلنوازم شکری‌ست با شکایت
2021-07-29
قسمت 36 - طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به کف

Latest Episode