New folder | پادکست نیوفلدر
Published February 1, 2021
Episodes 24

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ویندوز به صورتِ پیش‌فرض اسمِ پوشه‌ای جدید را نیوفلدر می‌گذارد | پادکستِ نیوفلدر هیچ حامیِ مالی ندارد | اگر دوست دارید یکی از نیوفلدرها را شما بنویسید یا شما بخوانید یا شما بسازید، با من مکاتبه کنید | شناسه‌ام در تلگرام این است: @HejaziYasin

Available Episodes

2020-10-08
۱ | بلدید سگِ هاری را پیشِ رویتان تجسّم کنید؟
2020-10-15
۲ | قصّهٔ «لباسِ جدیدِ پادشاه» جورِ دیگری تمام می‌شود
2020-10-22
۳ | توی نیوفلدرِ سه یک اسب است
2020-10-29
۴ | آنتوریوم‌های یخی برای پدربزرگ
2020-11-05
۵ | یک سی‌سی توی پروازِ شمارهٔ ۹۳ یونایتد اِیرلاینز
2020-11-12
۶ | گردنبندی که دخترانِ جوان آویزند
2020-11-19
۷ | موتورسوارها
2020-11-26
۸ | درونِ دانهٔ بادام یک نفر نشسته بود
2020-12-03
۹ | پَندِمیکِ ناشنوایی را جدّی بگیرید
2020-12-10
۱۰ | من یقین دارم لیوانی چَپّه شده
2020-12-21
۱۱ | یِشوعا! دیگر برایم عادی شده
2021-01-18
۱۲ | ترس ارثی است که از قرن‌ها پیش به ما رسیده
2021-02-01
۱۳ | ژان‌والژان درخت شده بود
2021-02-15
۱۴ | راهنمای گِرد حرف زدن به قصدِ آنکه وقت بخرید
2021-03-01
۱۵ | شعرا مادرند
2021-03-15
۱۶ | سه نفر بودند که گفتند نه
2021-03-29
۱۷ | آیا دی‌های کوچک پی‌های بزرگ‌اند؟
2021-04-12
۱۸ | مادرِ «دِلسا» بخشی از تاریخ است
2021-04-26
۱۹ | لپتاپتان را به اسنپ ندهید
2021-05-10
۲۰ | لپتاپتان را به اسنپ بدهید
2021-05-24
۲۱ | قصدم آزارِ شماست
2021-06-14
۲۲ | به خاطرِ چند پلّه و یک طبقه
2021-06-28
۲۳ | چطور می‌شود همیشه در مقصد بود؟ این یک پادکستِ روانشناسی نیست
2021-07-19
۲۴ | روسری‌هایتان را درآورید! شما جزئی از یک کلکسیونید

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-10-08
۱ | بلدید سگِ هاری را پیشِ رویتان تجسّم کنید؟
2020-10-15
۲ | قصّهٔ «لباسِ جدیدِ پادشاه» جورِ دیگری تمام می‌شود
2020-10-22
۳ | توی نیوفلدرِ سه یک اسب است
2020-10-29
۴ | آنتوریوم‌های یخی برای پدربزرگ
2020-11-05
۵ | یک سی‌سی توی پروازِ شمارهٔ ۹۳ یونایتد اِیرلاینز
2020-11-12
۶ | گردنبندی که دخترانِ جوان آویزند
2020-11-19
۷ | موتورسوارها
2020-11-26
۸ | درونِ دانهٔ بادام یک نفر نشسته بود
2020-12-03
۹ | پَندِمیکِ ناشنوایی را جدّی بگیرید
2020-12-10
۱۰ | من یقین دارم لیوانی چَپّه شده
2020-12-21
۱۱ | یِشوعا! دیگر برایم عادی شده
2021-01-18
۱۲ | ترس ارثی است که از قرن‌ها پیش به ما رسیده
2021-02-01
۱۳ | ژان‌والژان درخت شده بود
2021-02-15
۱۴ | راهنمای گِرد حرف زدن به قصدِ آنکه وقت بخرید
2021-03-01
۱۵ | شعرا مادرند
2021-03-15
۱۶ | سه نفر بودند که گفتند نه
2021-03-29
۱۷ | آیا دی‌های کوچک پی‌های بزرگ‌اند؟
2021-04-12
۱۸ | مادرِ «دِلسا» بخشی از تاریخ است
2021-04-26
۱۹ | لپتاپتان را به اسنپ ندهید
2021-05-10
۲۰ | لپتاپتان را به اسنپ بدهید
2021-05-24
۲۱ | قصدم آزارِ شماست
2021-06-14
۲۲ | به خاطرِ چند پلّه و یک طبقه
2021-06-28
۲۳ | چطور می‌شود همیشه در مقصد بود؟ این یک پادکستِ روانشناسی نیست
2021-07-19
۲۴ | روسری‌هایتان را درآورید! شما جزئی از یک کلکسیونید

Latest Episode