NSS (Farsi)
Category Business
Published July 10, 2021
Episodes 35

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بخش فارسی بر نامه ان. اس. اس پادکستی برای فارسی زبانان در سراسر دنیا است که درباره چگونگی شکل گیری و راه اندازی استارت آپها میباشد. در این برنامه ما به سراغ صاحب نظران و فعالان این حوزه می‏رویم تا در هر مرحله از این سفر پر ماجرا از آنها یادبگیریم که به چه شکل ایده های خود را به یک فرصت کسب و کار (استارت آپ) تبدیل کنیم.در این برنامه نه تنها رویکردهای بیزنسی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد بلکه،‌ مسائل مربوط به حوزه مدیریت، رهبری و روانشناسیِ کارآفرینی به دقت مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. این برنامه به هیچ سازمان و یا نهاد سیاسی وابسته نیست و مستقلا توسط امیرعباس صدقی زاده تهیه کننده و مجری این برنامه هدایت میشود.

Available Episodes

2020-07-01
معرفی فصل اول_____Intro by Amir Sed
2020-07-01
مصاحبه با رضا رستم پیشه مدیر برنامه ریزی استراتژی برند از آمریکا _____Reza Rostampisheh and Amir Sed. Episode 1, Season 1.
2020-07-10
مصاحبه با احمد انوری از مدیران ارشد شرکت اوبر از آمریکا_____ Ahmad Anvari and Amir Sed. Episode 2, Season 1.
2020-07-20
مصاحبه با پریسا پورشانی متخصص و پیشکسوت حوزه تحقیقات بازار، تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده (بخش اول) از ایران._____Parissa Poroushani and Amir Sed. Episode 3, Season 1. (Part 1)
2020-08-01
مصاحبه با پریسا پورشانی متخصص و پیشکسوت حوزه تحقیقات بازار، تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده (بخش دوم) از ایران. ______Parissa Poroushani and Amir Sed. Episode 4, Season 1. (Part 2)
2020-08-10
مروری بر اپیزودهای یک الی چهار______ Amir Sed. Episode 5, Season 1. Review of episodes 1-4
2020-08-21
مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی متخصص فعال در حوزه برند سازی از ایران______ Shahrzad Esfarjani and Amir Sed. Episode 6, Season 1
2020-09-01
مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1
2020-09-12
مصاحبه با امین مبشر کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا.______ Amin Mobasher and Amir Sed. Episode 8, Season 1
2020-09-22
مصاحبه با امیرحسین خوشبین هم بنیانگذار استارتاپ شیریک از ایران ______ Amirhosein Khoshbin and Amir Sed. Episode 9, Season 1
2020-10-02
مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان در خصوص فرصتها و تهدید های استارتاپی بعد از بحران کوید ازارمنستان______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 10, Season 1
2020-10-14
مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش اول______Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-1)
2020-10-16
مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش دوم______ Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-2)
2020-10-27
مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش اول_____Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 1)
2020-10-29
مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش دوم_____ Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 2)
2020-11-11
مصاحبه با میلاد ربیعی بنیانگذار استارتاپ پیکیج از کانادا. بخش اول_____ Milad Zabihi and Amir Sed. Episode 13, Season 1, (Part 1)
2020-11-13
مصاحبه با میلاد ربیعی بنیانگذار استارتاپ پیکیج از کانادا. بخش دوم_____ Milad Zabihi and Amir Sed. Episode 13, Season 1, (Part 2)
2020-11-24
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش اول______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 1)
2020-12-05
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش دوم______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 2)
2020-12-15
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش سوم._____Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 3)
2021-01-01
مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 15. Season 1
2021-01-17
مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده______ Amir Sed. Episode 16, Season 1. Review of episodes 12-15
2021-01-27
مصاحبه با لیلا صبوریان کارآفرین مقیم بلژیک در ارتباط با استارتاپ شِف کوچولو _______ Leyla Sabourian and Amir Sed. Episode 17, Season 1
2021-02-07
مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان از ارمنستان _______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 18, Season 1
2021-02-19
شاخص کلیدی عملکرد. بخش اول_____ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 1)
2021-03-05
شاخصهای کلیدی عملکرد .بخش دوم. _ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 2)
2021-03-26
مصاحبه با دکترنهضت فرنودی در ارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا. بخش اول _______ Dr.Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1
2021-04-11
مصاحبه با دکتر نهضت فرنودی درارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا - بخش دوم ________Dr. Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1, (Part2)
2021-04-26
مصاحبه با رضا مهدوی استراتژیست برند مقیم ایران ________Reza Mahdavi and Amir Sed. Episode 21, Season 1.
2021-06-30
مقدمه و معرفی فصل دوم_______Season 2. Introduction by: Amir Sed.
2021-07-01
مقدمه ای بر تیپ شناسی شخصیتی توسط مهندس اشکان راشدی مدرس و متخصص روش انیاگرام از آمریکا ______ Ashkan Rashedi and Amir Sed. Intro to Enneagram. S2-E:01
2021-07-10
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام - مطالعه و بررسی تیپ شماره یک (کمالگرا) توسط مهندس اشکان راشدی با تمرکز بر حوزه کارآفرینی و استارتاپ _____Ashkan Rashedi and Amir Sed. Enneagram of personality types. Type one review. (Perfectionist)- S2-E:02
2021-07-20
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ - بررسی تیپ شماره دو (یاری رسان)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:03
2021-07-31
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ - بررسی تیپ شماره سه (موفقیت طلب)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:04
2021-08-11
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ - بررسی تیپ شماره چهار (رمانتیک)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:05

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2020-07-01
معرفی فصل اول_____Intro by Amir Sed
2020-07-01
مصاحبه با رضا رستم پیشه مدیر برنامه ریزی استراتژی برند از آمریکا _____Reza Rostampisheh and Amir Sed. Episode 1, Season 1.
2020-07-10
مصاحبه با احمد انوری از مدیران ارشد شرکت اوبر از آمریکا_____ Ahmad Anvari and Amir Sed. Episode 2, Season 1.
2020-07-20
مصاحبه با پریسا پورشانی متخصص و پیشکسوت حوزه تحقیقات بازار، تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده (بخش اول) از ایران._____Parissa Poroushani and Amir Sed. Episode 3, Season 1. (Part 1)
2020-08-01
مصاحبه با پریسا پورشانی متخصص و پیشکسوت حوزه تحقیقات بازار، تحلیل و مطالعه رفتار مصرف کننده (بخش دوم) از ایران. ______Parissa Poroushani and Amir Sed. Episode 4, Season 1. (Part 2)
2020-08-10
مروری بر اپیزودهای یک الی چهار______ Amir Sed. Episode 5, Season 1. Review of episodes 1-4
2020-08-21
مصاحبه با شهرزاد اسفرجانی متخصص فعال در حوزه برند سازی از ایران______ Shahrzad Esfarjani and Amir Sed. Episode 6, Season 1
2020-09-01
مصاحبه با رضا کاظمی پورسرمایه گذار و کارآفرین در حوزه پزشکی و سلامت ساکن آمریکا______Reza Kazemipour and Amir Sed. Episode 7, Season 1
2020-09-12
مصاحبه با امین مبشر کارآفرین مقیم شمال کالیفرنیا.______ Amin Mobasher and Amir Sed. Episode 8, Season 1
2020-09-22
مصاحبه با امیرحسین خوشبین هم بنیانگذار استارتاپ شیریک از ایران ______ Amirhosein Khoshbin and Amir Sed. Episode 9, Season 1
2020-10-02
مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان در خصوص فرصتها و تهدید های استارتاپی بعد از بحران کوید ازارمنستان______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 10, Season 1
2020-10-14
مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش اول______Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-1)
2020-10-16
مروری بر اپیزودهای شش الی ده. بخش دوم______ Amir Sed. Episode 11, Season 1. Review of episodes 6-10 (Part-2)
2020-10-27
مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش اول_____Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 1)
2020-10-29
مصاحبه با بهرنگ تنکابنی هدایتگر و برنامه ریز کمپینهای ارتباطی ازایران پیرامون موضوع تبلیغات برای استارتاپها. بخش دوم_____ Behrang Tonekaboni and Amir Sed. Episode 12, Season 1, (Part 2)
2020-11-11
مصاحبه با میلاد ربیعی بنیانگذار استارتاپ پیکیج از کانادا. بخش اول_____ Milad Zabihi and Amir Sed. Episode 13, Season 1, (Part 1)
2020-11-13
مصاحبه با میلاد ربیعی بنیانگذار استارتاپ پیکیج از کانادا. بخش دوم_____ Milad Zabihi and Amir Sed. Episode 13, Season 1, (Part 2)
2020-11-24
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش اول______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 1)
2020-12-05
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش دوم______Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 2)
2020-12-15
مصاحبه با سپیده قجربنیانگذار استارتاپ تایگو از آمریکا- بخش سوم._____Sepi Ghajar and Amir Sed. Episode 14, Season 1, (Part 3)
2021-01-01
مصاحبه با پولت قهرمانیان ومهرداد محمدزاده از ایران درارتباط با استارتاپ شیزارو بازار _______ Paullete Ghahremanian, Mehrdad Mohamadzadeh and Amir Sed, Episode 15. Season 1
2021-01-17
مروری بر اپیزودهای دوازده الی پانزده______ Amir Sed. Episode 16, Season 1. Review of episodes 12-15
2021-01-27
مصاحبه با لیلا صبوریان کارآفرین مقیم بلژیک در ارتباط با استارتاپ شِف کوچولو _______ Leyla Sabourian and Amir Sed. Episode 17, Season 1
2021-02-07
مصاحبه با نژده هوانسیان متخصص حوزه برند و تفکر دیزان از ارمنستان _______ Nejdeh Hovanesian and Amir Sed. Episode 18, Season 1
2021-02-19
شاخص کلیدی عملکرد. بخش اول_____ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 1)
2021-03-05
شاخصهای کلیدی عملکرد .بخش دوم. _ Amir Sed. Episode 19, Season 1, (Part 2)
2021-03-26
مصاحبه با دکترنهضت فرنودی در ارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا. بخش اول _______ Dr.Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1
2021-04-11
مصاحبه با دکتر نهضت فرنودی درارتباط با موضوع روانشناسی کارآفرینی از آمریکا - بخش دوم ________Dr. Nehzat Farnoodi and Amir Sed. Episode 20, Season 1, (Part2)
2021-04-26
مصاحبه با رضا مهدوی استراتژیست برند مقیم ایران ________Reza Mahdavi and Amir Sed. Episode 21, Season 1.
2021-06-30
مقدمه و معرفی فصل دوم_______Season 2. Introduction by: Amir Sed.
2021-07-01
مقدمه ای بر تیپ شناسی شخصیتی توسط مهندس اشکان راشدی مدرس و متخصص روش انیاگرام از آمریکا ______ Ashkan Rashedi and Amir Sed. Intro to Enneagram. S2-E:01
2021-07-10
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام - مطالعه و بررسی تیپ شماره یک (کمالگرا) توسط مهندس اشکان راشدی با تمرکز بر حوزه کارآفرینی و استارتاپ _____Ashkan Rashedi and Amir Sed. Enneagram of personality types. Type one review. (Perfectionist)- S2-E:02
2021-07-20
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ - بررسی تیپ شماره دو (یاری رسان)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:03
2021-07-31
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ - بررسی تیپ شماره سه (موفقیت طلب)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:04
2021-08-11
تیپ شناسی شخصیتی به روش انیاگرام با تمرکز بر حوزه کارآفرینی واستارتاپ - بررسی تیپ شماره چهار (رمانتیک)___Ashkan Rashedi and Amir Sed.S2-E:05

Latest Episode