On podcast پادکست آن
Category TV & Film
Published October 15, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در هر اپیزود پادکست آن، داستان واقعی آدمها رو تعریف می‌کنیم تا سعی می‌کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. اینجا بیشتر بشنوید، دانلود و دنبال کنید: http://onpodcast.ir/on.html

Available Episodes

2018-11-27
اپیزود اول - من تقریبا یک جنایتکار بودم
2018-12-25
اپیزود دوم - 22 سال قبل از 6 سال پیش
2019-01-21
اپیزود سوم - رز، به من قول بده
2019-03-14
اپیزود چهارم - به آینه نگاه کردم
2019-06-02
اپیزود پنجم - ایستاده در خواب قسمت اول
2019-06-03
اپیزود ششم - ایستاده در خواب قسمت دوم
2019-06-04
اپیزود هفتم - ایستاده در خواب قسمت سوم
2019-08-31
اپیزود هشتم – نشستن برای برخاستن
2020-01-02
اپیزود نهم – رویای جان به در برده
2020-03-01
اپیزود دهم - بدون لب خندیدن قسمت اول
2020-03-07
اپیزود یازدهم - بدون لب خندیدن قسمت دوم
2020-03-18
اپیزود دوازدهم - بدون لب خندیدن قسمت سوم
2020-06-06
اپیزود سیزدهم – یک ماه تنهایی قسمت اول
2020-06-07
اپیزود چهاردهم – یک ماه تنهایی قسمت دوم
2020-12-14
اپیزود پانزدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت اول
2020-12-19
اپیزود شانزدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت دوم
2020-12-25
اپیزود هفدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت سوم
2021-01-07
تیزر اولین اپیزود آنگاه - خرده شیشه‌های کف هواپیما
2021-04-09
قسمت هجدهم - غرق در رودخانه بی‌آب قسمت اول
2021-04-13
قسمت نوزدهم - غرق در رودخانه بی‌آب قسمت دوم
2021-04-18
اپیزود بیستم - غرق در رودخانه بی‌آب قسمت سوم(آخر)
2021-06-28
اپیزود بیست و یکم - یک قدم نزدیکتر به خانه

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2018-11-27
اپیزود اول - من تقریبا یک جنایتکار بودم
2018-12-25
اپیزود دوم - 22 سال قبل از 6 سال پیش
2019-01-21
اپیزود سوم - رز، به من قول بده
2019-03-14
اپیزود چهارم - به آینه نگاه کردم
2019-06-02
اپیزود پنجم - ایستاده در خواب قسمت اول
2019-06-03
اپیزود ششم - ایستاده در خواب قسمت دوم
2019-06-04
اپیزود هفتم - ایستاده در خواب قسمت سوم
2019-08-31
اپیزود هشتم – نشستن برای برخاستن
2020-01-02
اپیزود نهم – رویای جان به در برده
2020-03-01
اپیزود دهم - بدون لب خندیدن قسمت اول
2020-03-07
اپیزود یازدهم - بدون لب خندیدن قسمت دوم
2020-03-18
اپیزود دوازدهم - بدون لب خندیدن قسمت سوم
2020-06-06
اپیزود سیزدهم – یک ماه تنهایی قسمت اول
2020-06-07
اپیزود چهاردهم – یک ماه تنهایی قسمت دوم
2020-12-14
اپیزود پانزدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت اول
2020-12-19
اپیزود شانزدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت دوم
2020-12-25
اپیزود هفدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت سوم
2021-01-07
تیزر اولین اپیزود آنگاه - خرده شیشه‌های کف هواپیما
2021-04-09
قسمت هجدهم - غرق در رودخانه بی‌آب قسمت اول
2021-04-13
قسمت نوزدهم - غرق در رودخانه بی‌آب قسمت دوم
2021-04-18
اپیزود بیستم - غرق در رودخانه بی‌آب قسمت سوم(آخر)
2021-06-28
اپیزود بیست و یکم - یک قدم نزدیکتر به خانه

Latest Episode