Radio chehrazi - رادیو چهرازی
Published March 16, 2021
Episodes 27

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو چهرازی پادکستی است که در سال ۱۳۹۲ ضبط شد. ایده ی آن این است که گویی عده‌ ای از بیماران آسایشگاه چهرازی (ابراهیم چهرازی) رادیویی ضبط می‌ کنند. داستان زندگی چند نفر به نام های علی، حبیب، جمشید و دلبر (دختری که همه ی بیماران آسایشگاه عاشق او هستند) با کاراکتر هایی به یاد ماندنی و دوست داشتنی با موضوعات احساسی و اجتماعی در یک آسایشگاه روانی واقع در تهران است. https://anchor.fm/s/91e1a78/podcast/rss

Available Episodes

2019-02-10
قسمت صفر: معرفی رادیو چهرازی
2019-02-10
قسمت یک: زن بدنش از مرد استاد تر است!
2019-02-10
قسمت دو: دست آن مرد را با اسب ببوسیم!
2019-02-10
قسمت سه: بین زندگی هنوز خوشگلیاشو داره!
2019-02-10
قسمت چهار: ایران بر یک دسته است – متوسط!
2019-02-10
قسمت پنج: عاشقی هم صدای ناخن میده رو تخته سیاه!
2019-02-10
قسمت شش: بالاخره دعوای شب خیز و گوگوش چی شد؟
2019-02-10
قسمت هفت: پمپ در پوستون!
2019-02-10
قسمت هشت: خلیج فارس!
2019-02-10
قسمت نه: خال گوشتی؟
2019-02-10
قسمت ده: دیدی ریشش رو قیامته؟
2019-02-13
قسمت یازده: پلاستیک کهنه، خیابان دلزده، معیشت ، منزلت خریداریم!
2019-02-13
قسمت دوازده: ببخشید عزیزم با شمام؟
2019-02-13
قسمت سیزده: ته کف دریاها …
2019-02-13
قسمت چهارده: یه دقیقه هفت آسمان رو می درم و برمی گردم!
2019-02-13
قسمت پانزده: مثلاً تو میدونی دوری چیه؟ شب هفت چیه؟ …
2019-02-13
قسمت شانزده: پاییز همش شبه دیگه!
2019-02-13
قسمت هفده: حال برای چون تویی، اگر که لایقم بگو!
2019-02-13
قسمت هیجده: هوای فردا بستگی داره کی تو دل کیه …
2019-02-13
قسمت نوزده: من گنگِ خواب‌ دیده و عالم تمام کر!
2019-02-13
قسمت بیست: تمام.
2019-10-09
قسمت بیست و یک
2019-10-22
بیست و دوم: پروژه گذار
2019-11-04
بیست و سوم
2019-12-09
بیست و چهارم
2020-03-16
بیست و پنجم - الف
2020-03-24
بیست و پنجم - ب

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-02-10
قسمت صفر: معرفی رادیو چهرازی
2019-02-10
قسمت یک: زن بدنش از مرد استاد تر است!
2019-02-10
قسمت دو: دست آن مرد را با اسب ببوسیم!
2019-02-10
قسمت سه: بین زندگی هنوز خوشگلیاشو داره!
2019-02-10
قسمت چهار: ایران بر یک دسته است – متوسط!
2019-02-10
قسمت پنج: عاشقی هم صدای ناخن میده رو تخته سیاه!
2019-02-10
قسمت شش: بالاخره دعوای شب خیز و گوگوش چی شد؟
2019-02-10
قسمت هفت: پمپ در پوستون!
2019-02-10
قسمت هشت: خلیج فارس!
2019-02-10
قسمت نه: خال گوشتی؟
2019-02-10
قسمت ده: دیدی ریشش رو قیامته؟
2019-02-13
قسمت یازده: پلاستیک کهنه، خیابان دلزده، معیشت ، منزلت خریداریم!
2019-02-13
قسمت دوازده: ببخشید عزیزم با شمام؟
2019-02-13
قسمت سیزده: ته کف دریاها …
2019-02-13
قسمت چهارده: یه دقیقه هفت آسمان رو می درم و برمی گردم!
2019-02-13
قسمت پانزده: مثلاً تو میدونی دوری چیه؟ شب هفت چیه؟ …
2019-02-13
قسمت شانزده: پاییز همش شبه دیگه!
2019-02-13
قسمت هفده: حال برای چون تویی، اگر که لایقم بگو!
2019-02-13
قسمت هیجده: هوای فردا بستگی داره کی تو دل کیه …
2019-02-13
قسمت نوزده: من گنگِ خواب‌ دیده و عالم تمام کر!
2019-02-13
قسمت بیست: تمام.
2019-10-09
قسمت بیست و یک
2019-10-22
بیست و دوم: پروژه گذار
2019-11-04
بیست و سوم
2019-12-09
بیست و چهارم
2020-03-16
بیست و پنجم - الف
2020-03-24
بیست و پنجم - ب

Latest Episode