Radio Jostar || رادیو جستار
Published December 19, 2020
Episodes 9

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

جستارهایی به انتخاب شما و با صدای شما برای روزهای مبادا

Available Episodes

2019-09-29
پیش‌شماره: دیوید فاستروالاس
2020-03-08
اولین قسمت: «یک کلمه‌ی تنها»
2020-03-17
دومین قسمت: «فرزند انسان»
2020-03-24
سومین قسمت: «آب این است»
2020-04-01
چهارمین قسمت: «بازخوانی بارت و نابوکوف»
2020-04-22
پنجمین قسمت: «وقتی روح ساعدی از مرگ مرخصی می‌گیرد»
2020-11-25
ویژه‌ی جایزه‌ی جستار •• اولین قسمت: «بلیط غیرقابل استرداد» نویسنده: شیوا خادمی
2020-12-07
ویژه‌ی جایزه‌ی جستار •• دومین قسمت: «جغرافیای بو»؛ نویسنده: محبوبه کلایی
2020-12-19
ویژه‌ی جایزه‌ی جستار •• سومین قسمت: «من یک موجود عددی هستم»؛ نویسنده: امین محمدی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2019-09-29
پیش‌شماره: دیوید فاستروالاس
2020-03-08
اولین قسمت: «یک کلمه‌ی تنها»
2020-03-17
دومین قسمت: «فرزند انسان»
2020-03-24
سومین قسمت: «آب این است»
2020-04-01
چهارمین قسمت: «بازخوانی بارت و نابوکوف»
2020-04-22
پنجمین قسمت: «وقتی روح ساعدی از مرگ مرخصی می‌گیرد»
2020-11-25
ویژه‌ی جایزه‌ی جستار •• اولین قسمت: «بلیط غیرقابل استرداد» نویسنده: شیوا خادمی
2020-12-07
ویژه‌ی جایزه‌ی جستار •• دومین قسمت: «جغرافیای بو»؛ نویسنده: محبوبه کلایی
2020-12-19
ویژه‌ی جایزه‌ی جستار •• سومین قسمت: «من یک موجود عددی هستم»؛ نویسنده: امین محمدی

Latest Episode