ThePeriscopePodcast/ پادکست پریسکوپ
Category News
Published May 14, 2021
Episodes 17

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

در پادکست پریسکوپ آنچه که درباره روابط بین‌کشورها و مناسبات بین‌المللی خوانده‌ام را به زبانی ساده برایتان روایت می‌کنم. به عنوان یک روزنامه‌نگار معتقدم که هر انسانی تا حدودی باید بداند در جهان چه می‌گذرد و مناسبات کشورها با یکدیگر از چه اصول ثابت و متغیری پیروی می‌کند. در پریسکوپ محدوده زمانی برای انتخاب موضوعات وجود ندارد. گاهی ممکن است موضوعات روز بررسی شوند و گاهی هم سری به تاریخ گذشته بزنم. این پادکست صرفا با علاقه شخصی خودم تولید می‌شود. طراح کاور: سمانه خادمی

Available Episodes

2021-01-02
آتش‌بس کریسمس
2021-01-06
گفت‌وگوهای پشت پرده قسمت اول/ کارآموزی دیپلمات
2021-01-11
گفت‌وگوی‌های پشت پرده/ قسمت دوم: کار در اداره شرق نزدیک
2021-01-17
گفت‌وگوهای پشت پرده: قسمت سوم: مغزهای متفکر دوران وزارت بیکر
2021-01-25
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت چهارم: حمله صدام حسین به کویت
2021-02-01
گفت‌وگوهای پشت پرده/قسمت پنجم: فروپاشی شوروی و جنگ چچن
2021-02-19
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت ششم: مرگ پادشاه اردن
2021-03-05
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت هفتم: یازده سپتامبر و عصر ترور
2021-03-18
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت هشتم: حمله سال 2003 آمریکا به عراق
2021-04-04
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت نهم: یاسر عرفات و مذاکرات صلح
2021-04-12
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 10/ آمریکا و ایران هسته‌ای
2021-04-24
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 11/ قطعنامه ضد ایرانی 1929
2021-05-14
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 12/ مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا
2021-06-01
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 13/ مذاکرات تولد برجام
2021-06-24
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 14/ ظهور روسیه‌ی پوتین
2021-07-17
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 15/ روسیه‌ی مهار نشدنی
2021-08-09
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 16/ اوباما و بازی‌طولانی

Latest Episode

Share

Share on telegram
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook

Available Episodes

2021-01-02
آتش‌بس کریسمس
2021-01-06
گفت‌وگوهای پشت پرده قسمت اول/ کارآموزی دیپلمات
2021-01-11
گفت‌وگوی‌های پشت پرده/ قسمت دوم: کار در اداره شرق نزدیک
2021-01-17
گفت‌وگوهای پشت پرده: قسمت سوم: مغزهای متفکر دوران وزارت بیکر
2021-01-25
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت چهارم: حمله صدام حسین به کویت
2021-02-01
گفت‌وگوهای پشت پرده/قسمت پنجم: فروپاشی شوروی و جنگ چچن
2021-02-19
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت ششم: مرگ پادشاه اردن
2021-03-05
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت هفتم: یازده سپتامبر و عصر ترور
2021-03-18
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت هشتم: حمله سال 2003 آمریکا به عراق
2021-04-04
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت نهم: یاسر عرفات و مذاکرات صلح
2021-04-12
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 10/ آمریکا و ایران هسته‌ای
2021-04-24
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 11/ قطعنامه ضد ایرانی 1929
2021-05-14
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 12/ مذاکرات مخفیانه ایران و آمریکا
2021-06-01
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 13/ مذاکرات تولد برجام
2021-06-24
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 14/ ظهور روسیه‌ی پوتین
2021-07-17
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 15/ روسیه‌ی مهار نشدنی
2021-08-09
گفت‌وگوهای پشت پرده/ قسمت 16/ اوباما و بازی‌طولانی

Latest Episode