به عبارت دیگر
Category News
Published May 26, 2021
Episodes 280

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Interviews with prominent politicians, writers and artists. The original programme is aired weekly on BBC Persian TV.

Available Episodes

2015-11-13
گفت و گو با دمیتری پسکوف
2015-11-17
گفت و گو با دایانا دارک
2015-11-27
گفت و گو با صائب عریقات
2015-12-03
گفت و گو با نوال سعداوی
2015-12-09
گفت و گو با صدرالدین زاهد
2015-12-17
گفت و گو با جواد خادم
2016-01-12
گفت و گوی اختصاصی با پرویز مشرف
2016-01-12
به عبارت دیگر: گفت و گو با یوسی الفر
2016-02-03
گفت و گو با احمد اشرف
2016-02-03
گفت و گو با حامد کرزی
2016-02-05
گفت و گو با کاوه مدنی
2016-02-05
گفت و گو با مریم فقیه ایمانی
2016-02-05
گفت و گو با محمد مرندی و جمال خاشقجی
2016-02-15
گفت و گو با رضا و ارشاد علیجانی
2016-04-13
گفت و گو با محمدرضا نیکفر