تاریخ موسیقی دستگاهی ایران از زبان لطفی
Published March 31, 2021
Episodes 30

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بررسی تاریخ موسیقی دستگاهی ایران از دید استاد محمدرضا لطفی

Available Episodes

2020-12-06
یک - میرزاعبدالله و میرزاحسین قلی
2020-12-07
دو - درویش خان و مرتضی نی داوود
2020-12-08
سه - نورعلی برومند
2020-12-09
چهار - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۱
2020-12-10
پنجم - تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی-قسمت ۲
2020-12-12
شش - علینقی وزیری۱
2020-12-13
هفت - علینقی وزیری۲
2020-12-14
هشت - روح الله خالقی ۲
2020-12-15
نه - ابولحسن صبا ۱
2020-12-17
ده - ابولحسن صبا ۲
2020-12-19
یازده - ابولحسن صبا ۳
2020-12-20
دوازده - ابولحسن صبا ۴
2020-12-21
سیزده - مکتب وزیری
2020-12-23
چهارده - رادیو
2020-12-25
پانزده - مدیریت هوشنگ ابتهاج در رادیو