دادار
Category History
Published May 18, 2021
Episodes 63

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

نگاهی به عهد عتیق، جدید و قرآن در حال حاضر، سه شنبه ها عهد عتیق رو به زبان ساده با هم می خونیم #dadarcast #persian #bible #book

Available Episodes

2020-09-10
معرفی دادار
2020-09-12
مقدمه خوانش عهد عتیق
2020-09-12
01.آفرینش آدم
2020-09-12
02.آدم و حوا
2020-09-12
03.سقوط انسان
2020-09-12
04.قائن و هابیل
2020-09-12
05.از آدم تا نوح
2020-09-12
06.نوح
2020-09-12
07.طوفان نوح
2020-09-12
08.پس از طوفان
2020-09-12
09.عهد خدا با نوح
2020-09-12
10.انشعاب ملل جهان
2020-09-12
11.برج بابل
2020-09-12
12.ابراهیم
2020-09-12
13.جدایی لوط و ابراهیم
2020-09-12