رادیو داستان | Radio Daastaan
Category Entertainment
Published December 13, 2020
Episodes 42

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

رادیو داستان، قصه را با موسیقی می‌آمیزد تا خیال خواننده به رویای شنونده بپیوندد

Available Episodes

2019-04-13
اپیزود یکم - خانه مادر بزرگ - بخش نخست
2019-04-13
اپیزود دوم - خانه مادربزرگ - بخش دوم و پایانی
2019-04-13
اپیزود سوم - قصه عینکم
2019-04-13
اپیزود چهارم - درخت گلابی - بخش یکم
2019-04-13
اپیزود پنجم - درخت گلابی - بخش دوم
2019-04-13
اپیزود ششم - درخت گلابی - بخش سوم و پایانی
2019-04-13
اپیزود هفتم - حبیب - بخش یکم
2019-04-13
اپیزود هشتم - حبیب - بخش پایانی
2019-04-15
اپیزود نهم - شازده و فخری
2019-04-22
اپیزود دهم - چاقوی شکاری
2019-04-27
اپیزود یازده - با سردی درون - قصه ی سوسن
2019-05-03
اپیزود دوازده - ظل السلطان - شعبده باز جانی
2019-05-06
اپیزود سیزده - ظل السلطان - خانه ای در محله لب آب
2019-05-08
اپیزود چهارده - ظل السلطان - طناب اعدام
2019-05-20
اپیزود پانزده - ظل السلطان - جنایت در پاسارگاد