رادیو شعر
Category Arts
Published November 10, 2020
Episodes 22

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

غزلیات شعرا، غذای روح شما

Available Episodes

2020-02-23
قیامت متحرک
2020-02-23
انتخابات
2020-02-23
استاد یا اژدهای دو سر؟
2020-02-23
شیطان مست
2020-02-23
سوپ
2020-02-25
داستان های من و بابام
2020-02-26
خاطرات
2020-02-28
قاتل خاموش
2020-02-28
آداب عید
2020-03-02
کرونای پدرسگ
2020-03-15
کلاس مجازی
2020-03-19
سال نو و کرونا
2020-03-21
کار خودشونه
2020-03-25
راه بهشت
2020-03-26
من با خدا غذا خوردم