راوکست | Ravcast
Category History
Published December 11, 2020
Episodes 37

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

تاریخ فقط وقایع را ثبت می کند، اما داستانها حقایق را من ایمان نژاداحد، در هر قسمت از راوکست داستان یک رویداد واقعی و مهم را برای شما روایت میکنم

Available Episodes

2019-03-25
مرگ سیاه
2019-03-29
توطئه باروت
2019-04-05
آخرین تزار
2019-04-21
نبرد نهایی
2019-05-10
اساما
2019-05-28
ابَر آتش
2019-06-21
ماراتن فضایی
2019-07-28
تایتانیک
2019-08-12
جهنم در سیبری
2019-09-04
بحرین مال تو
2019-10-19
J.F.K : اپیزود تکمیلی، رادیو عجایب قسمت پانزدهم
2019-10-19
جی.اف.کی
2019-11-30
قمار با مرگ - قسمت اول
2019-12-02
قمار با مرگ - قسمت دوم
2019-12-04
قمار با مرگ - قسمت سوم