ریل | Railpodcast بررسی نهادی تاریخ توسعه
Category History
Published May 7, 2021
Episodes 25

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

ریل جستجویی است درباره مبانی توسعه غرب و علل عقب ماندگی ایران.

Available Episodes

2020-04-12
دیباچه
2020-04-12
توسعه چیست؟
2020-04-27
قسمت سوم-از رملوس تا پترارکا
2020-05-11
قسمت چهارم- رنسانس
2020-05-25
قسمت پنجم- از بیکن تا جیمز وات
2020-06-12
قسمت ششم- جامعه کوتاه مدت ایران
2020-07-03
قسمت هفتم- غلبه خیمه بر کاشانه
2020-07-28
قسمت هشتم-عصر بیداری ایرانیان
2020-08-22
قسمت نهم- به نام مشروطه به کام هرج و مرج
2020-09-19
قسمت دهم- گونه های توسعه
2020-10-18
قسمت یازدهم- جمع بندی فصل اول
2020-11-26
قسمت دوازدهم - ریشه ثروت و فقر ملل
2020-12-11
قسمت سیزدهم-دالان باریک
2020-12-27
قسمت چهاردهم- استبداد منور
2021-01-14
قسمت پانزدهم-جدال اجتماعی در عصر جنگ سرد