علی صبوحی طسوجی
Published July 28, 2020
Episodes 31

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مطالب موضوعی مرتبط با تدبر در قرآن کریم

Available Episodes

2020-02-15
انتقاد به ولی امر جامعه؛ با اجازه ایشان نه سرگشاده
2020-02-16
تحت فشار قرار ندادن ولی امر جامعه اسلامی
2020-02-16
دوری از تمسخر، بدگویی و اتهامهای ناپسند حاکی از فسق
2020-02-16
دوری از سوءظن، تجسس و غیبت
2020-02-16
برتریجویی؛ ریشه رفتارهای بد اجتماعی
2020-02-16
ترجیح امر الهی بر گروه گرایی
2020-02-16
جمعبندی مباحث گذشته و مفاهیم سوره حجرات
2020-02-16
اعتقاد عملی به نظام اسلامی
2020-02-16
مراقب منافق ها باشید
2020-02-16
سه ویژگی منافقان
2020-02-21
دیدگاه‌های قرآنی درباره انتخابات
2020-02-22
توطئه اقتصادی منافقان
2020-02-22
توطئه سیاسی منافقان؛ براندازی
2020-02-22
راه مقابله با منافقان
2020-02-22
پرهیز از شعارزدگی