قصه‌های ایرانی
Category Fiction
Published April 15, 2021
Episodes 70

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2020-07-05
از کوزه همان برون تراود که در اوست؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
اول رفیق آخر طریق؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
پشه چو پر شد بزند پیل را؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
تا مرغ به دانه طمع نکند حلقش به حلقۀ دام بسته نشود؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
خاموش نشین و فارغ از عالم باش؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
جایی که نمک خوری نمکدان مشکن؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
دیوانه به کار خویشتن آگاه است؛ جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
علم چون حاصل کنی آنگه عمل خالص شود؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
قناعت هر که کرد آخر غنی شد؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
کاسب حبیب خداست؛جامع الامثال؛ محمدعلی حبله رودی
2020-07-05
از این ستون به اون ستون فرجه؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
فوت کاسه‌گری؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
بین همه پیغمبران جرجیس را انتخاب کرده؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
یک کلاغ، چهل کلاغ؛قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی
2020-07-05
هنوز دو قورت و نیمش هم باقی است؛ قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن؛ بازنویسی مهدی آذر یزدی