مثنوی معنوی (الف لام ميم)
Category Books
Published October 13, 2020
Episodes 77

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

بسم الله الرحمن الرحیم / این پادکست سعی دارد که پرتو تازه ای بر مثنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی (رومی) بیندازد و در برخی موارد که شرح های موجود درمانده اند با توسل به تفکر فلسفی-عرفانی تا اندازه ی ممکن گره ها را بگشاید ... تنها توضیحی که شایسته مثنوی معنوی است دیباچه خود مثنوی است از زبان مولانا بشنویم

Available Episodes

2019-04-11
گفتار۱- مثنوی معنوی -دفتر اول- مقدمه
2019-04-12
گفتار ۲- مثنوی معنوی- دفتر اول- نی نامه بیت ۱ تا ۱۸
2019-04-19
گفتار ۳- مثنوی معنوی- دفتر اول - بیت ۱۹ تا ۳۵
2019-04-20
گفتار ۴- مثنوی معنوی- دفتر اول - حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را
2019-04-21
گفتار ۵ - مثنوی معنوی - دفتر اول- ظاهر شدن عجز حکیمان از معالجه کنیزک بر پادشاه و روی آوردن پادشاه به درگاه خدا
2019-04-22
گفتار ۶ - مثنوی معنوی- دفتر اول - از خداوند ولی التوفیق درخواستن توفیق رعایت ادب
2019-04-24
گفتار ۷- مثنوی معنوی - دفتر اول - بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند
2019-04-25
گفتار ۸- مثنوی معنوی- دفتر اول- بردن پادشاه طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند بخش دوم
2019-04-26
گفتار ۹- مثنوی معنوی- دفتر اول - خلوت طلبیدن آن ولی از پادشاه با کنیزک جهت دریافتن رنج کنیزک
2019-05-02
گفتار ۱۰- مثنوی معنوی- دفتر اول- فرستادن پادشاه ، رسولان به سمرقند به آوردن زرگر
2019-05-13
فلسفه ۱- درباره عشق - افلاطون
2019-05-17
گفتار ۱۱- مثنوی معنوی - دفتر اول- بیان آن که کشتن و زهر دادنِ مرد زرگر به اشارتِ الهی بود نه به هوای نفس
2019-05-23
گفتار ۱۲-مثنوی معنوی-دفتر اول- حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان
2019-05-30
گفتار ۱۳- مثنوی معنوی- دفتر اول - حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان بخش دوم
2019-05-31
گفتار ۱۴ - مثنوی معنوی- دفتراول- حکایت مرد بقال و طوطی و روغن ریختن طوطی در دکان بخش سوم