پادکست راهبر
Category Business
Published April 7, 2020
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

برنامه‌های این پادکست برای همه به دور از این‌که محیط کار آن‌ها صنعتی یا اداری است، یا آن‌که در چه جایگاه شغلی هستند، می‌تواند سودمند+ باشند!

Available Episodes

2019-10-03
پیش‌درآمد و آشنایی با پادکست راهبر
2019-10-03
فصل ۱، قسمت ۱: نگاهی به روز نخست کاری
2019-10-19
فصل ۱، قسمت ۲: بهبود فضای کار و چیدمان نوآورانه
2019-12-22
فصل ۱، قسمت ۳: گفتگو با آقای نیکروز سیدی – الف
2019-12-22
فصل ۱، قسمت ۳: گفتگو با آقای نیکروز سیدی – ب
2019-12-26
فصل ۱، قسمت ۴: موضوع‌های انگیزشی در سازمان، از نگاه رفتاری
2020-02-02
فصل ۱، قسمت ۵: درباره‌ی چیستی، چگونگی و اهمیت شبکه‌سازی!
2020-04-07
فصل ۱، قسمت ۶ (ویژه): درباره‌ی کار کردن از خانه – دور کاری!
2020-04-24
فصل ۱، قسمت ۷: اهمیت شناسایی فرآیندها، مدل‌های شناسایی و چهارچوب‌های طراحی فرآیند!
2020-05-12
فصل ۱، قسمت ۸: آشنایی با استاندارد و استانداردسازی در سازمان
2020-05-24
فصل ۱، قسمت ۹: جمع‌بندی فرآیند، سیستم و استانداردسازی
2020-05-30
فصل ۱، قسمت ۱۰ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش نخست
2020-06-06
فصل ۱، قسمت ۱۱ (ویژه): روانشناسی بازگشت به محیط کار پس از دورکاری در گفتگو با خانم غزاله سمایی – روانشناس بالینی – بخش دوم
2020-07-15
فصل ۱، قسمت ۱۲ – جمع‌بندی فصل یکم
2020-07-18
فصل ۲، قسمت ۱: چگونگی تشکیل یک تیم/گروه کاری (مانند مدل بلبین)