پادکست فارسی فلمینگو / بررسی مقالات ترند پزشکی
Published June 3, 2021
Episodes 55

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

پادکست فلمینگو توسط دو دانشجوی پزشکی که علاقه به دونستن دارن تهیه میشه . تلاش میکنیم هر هفته چند دقیقه با هم راجع به جدیدترین مقالات دنیای پزشکی خیلی ساده و خودمونی صحبت کنیم . نظرات خودتون رو برامون بفرستید و اگه از پادکستمون خوشتون اومد، ما رو به بقیه معرفی کنید .

Available Episodes

2020-06-29
قسمت صفر - معرفی
2020-06-29
قسمت اول - مقالات هفته اول تیر 99
2020-07-06
قسمت دوم - مقالات هفته دوم تیر 99
2020-07-15
قسمت سوم - مقالات هفته سوم تیر 99
2020-07-22
قسمت چهارم - مقالات هفته چهارم تیر 99
2020-07-29
قسمت پنجم - مقالات هفته اول مرداد 99
2020-08-06
قسمت ششم - مقالات هفته دوم مرداد 99
2020-08-14
قسمت هفتم - مقالات هفته سوم مرداد 99
2020-08-20
قسمت هشتم - مقالات هفته چهارم مرداد 99
2020-08-28
قسمت نهم - مقالات هفته اول شهریور 99
2020-09-04
قسمت دهم - مقالات هفته دوم شهریور 99
2020-09-13
قسمت یازدهم - مقالات هفته سوم شهریور 99
2020-09-18
قسمت دوازدهم - مقالات هفته چهارم شهریور 99
2020-09-28
قسمت سیزدهم - مقالات هفته اول مهر 99
2020-10-06
قسمت چهاردهم - مقالات هفته دوم مهر 99