پادکست فارسی مسیر
Category Education
Published December 26, 2020
Episodes 32

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

مسیر یک مفهوم برای جمع آوری و گسترش حرف هاییه می‌تونه مارو به توسعه شخصی برسونه. ممکنه روشنگر راه باشه یا خود راه

Available Episodes

2020-07-18
قسمت اول: نحوه صحیح تلفظ
2020-07-18
قسمت دوم: مدل های مختلف صدا
2020-07-18
قسمت سوم: تمرینات صدای سینه ای
2020-07-18
قسمت چهارم: تغییر لحن
2020-10-13
قسمت اول: آتنا
2020-10-13
قسمت دوم: آرتمیس
2020-10-13
قسمت سوم: آفرودیت
2020-10-13
قسمت چهارم: هرا تایپ
2020-10-13
قسمت پنجم: هستیا
2020-10-13
قسمت ششم: دیمیتر
2020-10-13
قسمت هفتم: پرسفون
2020-10-18
قسمت ویژه
2020-10-25
قسمت هشتم: زئوس
2020-11-08
قسمت نهم : پوزیدون
2020-11-15
قسمت دهم : هادس