پادکست کاریزما
Category Business
Published April 16, 2021
Episodes 46

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

همیشه برای گفتگو در مورد آینده نیازه که گذشته رو خوب شناخته باشیم و برای دویدن مهمه که قدم های درستی برداریم. ما در پادکست کاریزما تلاش میکنیم با یک نگاه دقیق به گذشته قدم های درستی در آینده بازار سرمایه برای شما ترسیم کنیم.

Available Episodes

2020-08-20
پادکست کاریزما - قسمت اول
2020-08-27
پادکست کاریزما - قسمت دوم
2020-09-03
پادکست کاریزما - قسمت سوم
2020-09-11
پادکست کاریزما - قسمت چهارم
2020-09-25
پادکست کاریزما - قسمت پنجم
2020-10-02
پادکست کاریزما - قسمت ششم
2020-10-09
پادکست کاریزما - قسمت هفتم
2020-10-16
پادکست کاریزما - قسمت هشتم
2020-10-23
پادکست کاریزما - قسمت نهم
2020-10-30
پادکست کاریزما - قسمت دهم
2020-11-13
پادکست کاریزما - قسمت یازدهم
2020-11-20
پادکست کاریزما - قسمت دوازدهم
2020-11-27
پادکست کاریزما - قسمت سیزدهم
2020-12-04
پادکست کاریزما - قسمت چهاردهم
2020-12-11
پادکست کاریزما - قسمت پانزدهم