پوشان
Category Education
Published April 27, 2021
Episodes 463

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

Available Episodes

2019-02-28
جنگ بزرگ کیخسرو با افراسیاب قسمت بیست و هشتم - نامه ی افراسیاب به کیخسرو
2019-02-28
جنگ بزرگ كيخسرو با افراسياب قسمت بيست و نهم - جنگ ايرانيان با تورانيان
2019-03-14
چرا مى خواهيم شاهنامه خوانى كنيم؟
2019-03-20
نوروز در شاهنامه
2019-04-21
راهنما برای گویندگان «پوشان»
2019-05-05
شاهنامه دوستان! به پوشان بپیوندید!
2019-05-21
ستم به شاهنامه بس است!
2019-06-05
دلتنگی رستم
2019-06-24
مصاحبه دکتر ترجانی با ماهنامه سخن
2019-07-05
بیت های فاشیستی شاهنامه!
2019-07-22
گفتار اندر زادن زال - بخش 1
2019-07-22
گفتار اندر زادن زال - بخش 2
2019-07-22
گفتار اندر زادن زال - بخش 3
2019-07-22
خواب دیدن سام - بخش 1
2019-07-22
خواب دیدن سام - بخش 2
2019-07-22