چهلستون
Published June 2, 2021
Episodes 38

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

چهل گفتگو درباره ریشه‌های سواد مالی در رادیو گفتگو

Available Episodes

2020-08-12
چهلستون؛ سواد مالی چیست
2020-08-31
چهلستون؛ سواد مالی کودکان
2020-09-05
رفتارهای مالی
2020-09-05
سواد مالی در فرهنگ اسلامی
2020-09-12
سواد مالی خانم‌ها
2020-09-19
سواد مالی در سینما
2020-09-26
سواد مالی در فرهنگ ایرانی
2020-09-30
سواد مالی و بورس
2020-10-07
سواد مالی کودکان بهزیستی
2020-10-14
سواد مالی کودکان کار
2020-10-21
سواد مالی و کارآفرینی اجتماعی
2020-10-29
سواد مالی زنان خودسرپرست
2020-11-04
سواد مالی و پیشگیری از جرائم سایبری
2020-11-11
سواد مالی مشاغل خانگی
2020-11-18
سواد مالی و بانک
2020-11-25