یه بالش پر قصه
Published April 27, 2021
Episodes 44

Requirement

This podcast can only be viewed on an iOS and Android devices,
You can Download zpod apps free today

Description

قصه‌های قشنگ و آموزنده و کوتاه برای بچه‌های خوشگل و ملوس که می‌خوان بخوابن و خوابای خوب ببینن

Available Episodes

2021-02-01
قوقول خان
2021-02-02
گرگ و شیر و روباه
2021-02-03
هدهد و خانوم گلابی
2021-02-04
کندوی خانوم طلا
2021-02-05
خانوم گاوه و مشکل چاقی
2021-02-06
موشموشک و خانوم زاغالو
2021-02-07
دوست مارمولک کجا رفت
2021-02-08
نصف نصف نصفه‌ی لقمه
2021-02-09
پسته‌ی دهن‌بسته
2021-02-10
آقا کمده
2021-02-11
از چی بترسم از چی نترسم
2021-02-12
دوست کوچیک من
2021-02-13
اژدهای کوچولوی خال‌خالی
2021-02-14
قرمزی
2021-02-15
اًبی نادوون
2021-02-16